top of page

Wix.coms användningsvillkor

Senast reviderat: 8 januari 2024

Välkommen till Wix.coms användningsvillkor!

 

Vi är verkligen glada att du är med oss. Tack för att du väljer att använda dig av våra tjänster.

 

Nedan har vi listat viktiga juridiska villkor som gäller alla som besöker vår hemsida eller som använder våra tjänster. Dessa villkor behövs för att skydda både dig och oss samt för att göra våra tjänster tillgängliga och lättare att använda för alla. Wix erbjuder en stor bredd av tjänster och funktioner och det kan hända att några av villkoren nedan inte är relevanta för de specifika tjänster du använder.​


Vi förstår att juridiska villkor kan vara tråkiga att läsa, så vi har ansträngt oss för att göra upplevelsen något mer angenäm. Om du har några förslag på hur vi kan förbättra dem får du gärna kontakta oss.

1. Introduktion
1.1. Vårt syfte

Våra tjänster ger våra Användare (enligt definitionen nedan) möjlighet att enkelt skapa en vacker och högfunktionell onlinenärvaro för att hantera och marknadsföra verksamheter, innehåll och idéer och samtidigt ha en generellt bra upplevelse medan de gör detta – utan att behöva vara tekniskt kunniga eller en designguru. Som beskrivs nedan erbjuder vi våra användare en mängd verktyg och funktioner för skapande, publicering och användning av fantastiska hemsidor, e-handelsplattformar, nyhetsbrev, gallerier, mediespelare, mobilappar samt andra online- och mobilbaserade appar, verktyg och tjänster. De online- och mobilbaserade webbplatser, funktioner och plattformar som skapas av Användare kallas här gemensamt "Användarplattformar".

#Sammanfattning

Wix.com erbjuder online- och mobilbaserade tjänster och verktyg som gör det möjligt för dig att skapa, hantera och/eller använda din egen online- och mobilnärvaro

1.2. Juridiskt bindande avtal

Dessa användarvillkor för Wix.com ("Användarvillkor") utgör, tillsammans med sådana ytterligare villkor som gäller specifikt för vissa av våra tjänster och funktioner på Wix.coms hemsidor ("Wix hemsida" och gemensamt "Wix villkor"), alla regler och villkor som gäller för varje besökare på eller användare av ("användare" eller "du") Wix hemsida, Wix mobilapplikation ("Wix app") och/eller andra tjänster, applikationer eller funktioner som vi erbjuder i förhållande därtill, såvida inget annat uttryckligen anges (alla tjänster som erbjuds genom Wix hemsida eller Wix app, gemensamt "Wix tjänster" eller "Tjänster"). För att undvika tvivel inkluderar Wix-tjänster (enligt dessa användarvillkor) inte tjänster, applikationer, funktioner eller komponenter som har byggts, utvecklats, anslutits eller erbjudits av en Wix-användare, även om de presenteras på Wix webbplats eller Wix app.

 

Wix villkor utgör ett bindande och verkställbart juridiskt avtal mellan Wix.com Ltd. och dess anslutna företag och dotterbolag över hela världen ("Wix", "oss" eller "vi") och dig i samband med användningen av Wix tjänster – så vänligen läs dem noggrant.

 

Du får endast besöka och/eller använda Wix tjänster och/eller Wix app om du helt och hållet godkänner Wix villkor, och genom att använda och/eller registrera dig för någon av våra tjänster bekräftar du ditt informerade samtycke till dessa användarvillkor och alla andra villkor som gäller för din användning av Wix tjänster. Om du inte läser, till fullo förstår eller godkänner Wix villkor måste du omedelbart lämna Wix webbplats och avstå från eller avsluta från all användning av Wix tjänster eller Wix app.

Genom att använda våra tjänster bekräftar du också att du har läst vår sekretesspolicy som finns tillgänglig under Sekretesspolicy.

#Sammanfattning

Genom att besöka vår hemsida eller använda vår applikation och/eller våra tjänster ingår du ett juridiskt bindande avtal med oss, vilket består av dessa användarvillkor och våra juridiska villkor för ytterligare tjänster.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till dessa villkor och bekräftar att du har läst vår sekretesspolicy. Du får inte använda våra tjänster om du inte samtycker till alla våra villkor.

1.3. Användarkonto

Du måste först registrera dig och skapa ett konto hos Wix ("Användarkonto") för att få tillgång till och använda vissa delar och funktioner av Wix tjänster.

 

Skapande av ett användarkonto eller köp av betaltjänster (enligt definitionen i avsnitt 6 nedan), kan göras antingen direkt på Wix-webbplatsen eller genom en icke-närstående tredje part som är auktoriserad att sälja Wix-abonnemang på användarkonton och andra betaltjänster (en "Återförsäljare”) under ett separat avtal med Wix (ett ”återförsäljaravtal”).

Om du registrerar dig för Wix tjänster eller köper betaltjänster via en återförsäljare (häri kallad "återförsäljaranvändare"), vänligen notera följande:

 • Dessa användarvillkor är tillämpliga utöver alla arrangemang av och mellan dig och återförsäljaren, och de styr din användning av Wix tjänster.

 • Mellan dig och Wix, enligt ditt förhållande till Wix och om inte annat specifikt anges i dessa användarvillkor, ersätter dessa användarvillkor alla arrangemang mellan dig och återförsäljaren med avseende på din användning av Wix tjänster och/eller aktiviteter i ditt användarkonto (eller det användarkonto som du har lagts till i).

 • Vissa tjänster, applikationer och funktioner i Wix-tjänsterna kanske inte är tillgängliga för dig eller kanske bara är tillgängliga för dig via återförsäljarplattformen. 

1.4 Tillgång till konton; roller och behörigheter

Du kan bjuda in andra till ditt användarkonto och dina användarplattformar och tilldela dem vissa roller och behörigheter för att utföra vissa aktiviteter inom ditt användarkonto och användarplattformar.
 

En person som beviljats ​​tillåtelse att utföra aktiviteter på ett användarkonto som sådan person inte äger kallas här för en "Medarbetare".
 

Om någon annan än du själv (inklusive medarbetare) kommer åt ditt användarkonto och/eller någon av dina användarplattformars inställningar, kan de också (och om det görs av en medarbetare, beroende på de roller och behörigheter du tilldelar dem), utföra åtgärder som är tillgängliga för dig (om inte annat specifikt anges i Wix tjänster), göra ändringar i dina användarplattformar och användarkonton, och acceptera alla juridiska villkor som finns däri, gör olika utfästelser och garantier med mera – och alla sådana aktiviteter kommer att anses ha inträffat för din räkning och i ditt namn som ägare av användarkontot, oavsett om det är specifikt auktoriserat av dig eller inte.
 

​Därför uppmuntrar vi dig starkt att (i) hålla inloggningsuppgifterna för ditt användarkonto konfidentiella och (ii) endast tillåta åtkomst till ditt användarkonto för personer du litar på - eftersom du kommer att vara ensam och fullt ansvarig för alla aktiviteter som inträffar på ditt användarkonto och/eller användarplattformar (inklusive för alla utfästelser, garantier och åtaganden som görs däri och inklusive av någon bidragsgivare), och för eventuella skador, utgifter eller förluster som kan bli följden av sådana aktiviteter.
 

​Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information när du registrerar ditt användarkonto och använder Wix tjänster. Vi rekommenderar starkt att du tillhandahåller din egen (eller ditt företags, i förekommande fall) kontakt- och faktureringsinformation, inklusive din giltiga e-postadress, eftersom vi kan använda den för att identifiera och fastställa den faktiska och sanna ägaren av användarkontot och/eller Användarinnehåll (enligt definitionen nedan) skickat till oss.
 

​Om du är medarbetare måste du registrera dig och skapa ett eget användarkonto för att komma åt det användarkonto under vilket du är medarbetare. Därför gäller dessa användarvillkor även för medarbetare.
 

​Om du är återförsäljaranvändare, beroende på avtalet mellan dig och återförsäljaren, kan sådan återförsäljare vara ägaren till användarplattformen och du kan bli inbjuden av återförsäljaren som medarbatere på sådan användarplattform.
 

​Om du bjuds in som medarbetare till en användarplattform eller om du är återförsäljare, godkänner du att ägaren till sådan användarplattform och/eller återförsäljaren (ii) ska ha full tillgång till all information (inklusive personlig information) som lagras av dig eller för din räkning på sådan användarplattform; och (ii) ska ha alla rättigheter och funktioner som tilldelas en användarkontoägare i samband med sådan användarplattform

#Sammanfattning

Du kan också skapa ett konto och köpa tjänster via en tredje part som är auktoriserad att sälja Wix (återförsäljare). Om du registrerar dig hos Wix eller köper tjänster via en återförsäljare godkänner du och samtycker till dessa Wix användarvillkor (utöver eventuella avtal mellan dig och återförsäljaren) så att de här villkoren i din relation till Wix gäller framför eventuella andra villkor, och till att vissa av Wix tjänster och funktioner kanske inte är tillgängliga för dig eller endast är tillgängliga för dig via återförsäljarens plattform.

#Sammanfattning

Du kan bjuda in andra (medarbetare) att utföra åtgärder på ditt användarkonto genom att tilldela dem vissa roller och behörigheter.

Ifall du har blivit inbjuden som medarbetare på en annan användarplattform behöver du skapa ett eget användarkonto innan du kan komma in på användarplattformen.

Om du är återförsäljaranvändare kan återförsäljaren vara ägare till användarplattformen och ha tillgång till information på sådan användarplattform. Återförsäljaren kommer också att inneha alla rättigheter och funktionaliteter som tilldelas ägare av ett användarkonto. Du kan bli inbjuden av återförsäljaren som medarbetare på en sådan plattform.

1.5 Kontoägande

För varje användarplattform kommer Wix att betrakta ägaren av en sådan användarplattform som den person eller enhet vars e-postadress är listad i Wix register som ägare till det användarkonto under vilket användarplattformen skapades.

​I händelse av en tvist om äganderätten till ett användarkonto förbehåller vi oss rätten att bestämma äganderätten till ett användarkonto baserat på vår rimliga bedömning, oavsett om en oberoende undersökning har utförts av oss eller inte. Men om vi inte kan fatta ett sådant beslut (som vi kan bedöma efter eget gottfinnande), förbehåller vi oss rätten att undvika att göra det och/eller stänga av ett användarkonto tills parterna som bestrider sådant ägande har nått en lösning, utan att Wix har någon ansvar gentemot dig eller någon annan part. Vi kan begära dokumentation (t.ex. statligt utfärdat ID, en företagslicens) som kan hjälpa oss att fastställa ägande.
 

Om du skapade ditt användarkonto direkt på Wix webbplats (och inte via en återförsäljare), kan vi överväga de principer som anges nedan för att fastställa äganderätten.
 

Om du bjuds in som medarbetare till en användarplattform eller om du är återförsäljare, godkänner du att ägaren till sådan användarplattform och/eller återförsäljaren (ii) ska ha full tillgång till all information (inklusive personlig information) som lagras av dig eller för din räkning på sådan användarplattform; och (ii) ska ha alla rättigheter och funktioner som tilldelas en användarkontoägare i samband med sådan användarplattform.

1. Wix kommer att betrakta den person eller enhet som har tillgång till e-postadressen (anges i Wix register för ett användarkonto under vilket sådan användarplattform eller användarinnehåll skapades) som ägare till ett användarkonto, en användarplattform och/eller Användarinnehåll skapat och/eller laddat upp till relevant Wix-tjänst.

2. Om någon betaltjänst har köpts via ett användarkonto kan Wix betrakta ägaren till ett sådant användarkonto och/eller den relevanta användarplattformen och/eller användarinnehåll som skapats under det, som den person eller enhet vars faktureringsinformation användes för att köpa sådana betaltjänster ("Faktureringsinformation"). Utan hinder av det föregående, i tillämpliga fall, om en användarplattform var kopplad till ett externt domännamn (antingen importerat eller köpt som en del av vissa betaltjänster, enligt definitionen nedan), och sådan domäns registreringsinformation är allmänt tillgänglig via WHOIS-databasen på www.whois.net eller i Wix databas, kan Wix betrakta ägaren av sådan användarplattform som den person eller enhet som är registrerad som innehavare av en sådan domän under denna. I händelse av att en individ och en organisation båda är registrerade som registrant eller registrantorganisation för en sådan domän, kommer Wix att betrakta organisationen som den faktiska ägaren av domänen. Om faktureringsinformationen anger en person som ägare av användarplattformen och domänregistreringen anger en annan ägare, ska Wix betrakta den person som är registrerad som ägare av domänen kopplad till Wix-kontot som ägare till användarplattformen.
 

Utan hinder av det föregående ska Wix ha rätten att bestämma äganderätten till användarinnehåll och/eller en användarwebbplats efter eget tycke, inklusive genom att ignorera indikationerna ovan, i händelse av att Wix efter eget gottfinnande anser att situationen motiverar ett sådant beslut, allt baserat på den faktiska situationen som bestäms av Wix.
 

Om du är återförsäljare kan äganderätten till respektive användarkonto bestämmas av Wix i enlighet med villkoren i återförsäljaravtalet.

#Sammanfattning

För att använda vissa av våra tjänster behöver du skapa ett användarkonto.

Du bör hålla ditt användarnamn skyddat och säkert och bara låta personer du litar på få tillgång till ditt konto och dina hemsideinställningar.

All aktivitet som äger rum på ditt användarkonto eller din hemsida är ditt ansvar.

Kontoinformationen du tillhandahåller oss måste vara din egen (eller ditt företags) och vara korrekt och fullständig.

När ett användarkonto blir bestritt kan vi avsluta ägarskapet av sådant ägarkonto.

2. Dina skyldigheter
2.1. Du utfäster och garanterar att:
 1. du är minst tretton (13) år, eller sexton (16) år gammal ifall du är medborgare i Europeiska Unionen (EU), eller har uppnått myndighetsåldern i din jurisdiktion, och har juridisk behörighet, rätt och frihet att ingå bindande avtal enligt Wix villkor, för egen räkning eller till förmån för den person eller enhet för vars räkning du är bunden till Wix villkor;

 2. du är vanligtvis inte bosatt i, och kommer inte att använda eller distribuera Wix tjänster eller Wix app i, något land eller region som omfattas av USA:s omfattande lands- eller regionala embargon. Du bekräftar vidare att du inte finns med på någon sanktionslista, inklusive utan begränsning, i USA. Lista över särskilt utsedda medborgare och blockerade personer, upprätthålls av USA (”SDN-listan”), eller någon annan tillämplig sanktionslista som upprätthålls av EU, Storbritannien eller annat, och att du inte ägs till 50 procent eller mer, direkt eller indirekt i aggregatet av en sanktionerad part och inte på annat sätt kontrolleras av en sådan part ("Sanktionerad part").  Du bekräftar vidare att du inte kommer att använda eller distribuera Wix tjänster eller Wix app direkt eller indirekt till eller till förmån för en sanktionerad part.  Du samtycker till att hålla Wix skadeslös mot alla förluster, inklusive men inte begränsat till, monetära påföljder och juridiska avgifter, som Wix kan drabbas av om du bryter mot någon av de föregående bekräftelserna angående din icke-sanktionerade status.

 3. det land du bor i och/eller det land där företaget bildades är samma land som det som angetts i den kontakt- och/eller faktureringsadress som du gett oss;

 4. du förstår att Wix inte tillhandahåller någon juridisk rådgivning eller rekommendation avseende några lagar eller krav som gäller din eller dina slutanvändares användning, eller din efterlevnad av dessa.

  Och specifikt för ditt användarinnehåll:

   

 5. du bekräftar att du äger alla rättigheter till allt innehåll som du laddar upp eller tillhandahåller, eller som Wix tjänster importerar, kopierar eller laddar upp för din räkning, till din användarplattform ("Användarinnehåll"), inklusive designer, bilder, animeringar, videor, ljudfiler, teckensnitt, logotyper, kod, algoritmer, SPI:er, API:er, databaser, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, användarnamn, information som du tillhandahåller för att skapa ett underdomännamn, text, litterära verk och annat material ("Innehåll"), eller har (och kommer att fortsätta att ha) den makt, den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att du och vi eller något av våra intresseföretag lagligen ska kunna komma åt, importera, kopiera, använda, anslut, utveckla, publicera, överföra eller licensiera sådant användarinnehåll av dig och oss eller något av våra dotterbolag;

 6. du har (och kommer att behålla) den makt, den rätt, de tillstånd, de medgivanden och den befogenhet som krävs för att tillåta Wix tjänster att komma åt alla webbplatser, webbsidor och/eller andra onlinetjänster i syfte att importera, exportera, kopiera, visa, ladda upp, publicera, överföra och/eller på annat sätt använda ditt användarinnehåll;

 7. användarinnehållet är (och kommer att fortsätta vara) äkta, aktuellt, korrekt, ofarligt och inte göra intrång på tredje parts rättigheter. Det är inte heller på något sätt olagligt för dig att ladda upp, importera, exportera, kopiera, inneha, publicera, överföra, visa upp eller på annat sätt använda, i det land där du eller din användarplattforms besökare och användare ("Slutanvändare") är bosatta, eller för Wix och/eller dina slutanvändare att komma åt, importera, exportera, kopiera, ladda upp, publicera, spara, använda eller inneha i anslutning till Wix tjänster;

 8. du har erhållit alla medgivanden och tillstånd som krävs enligt alla tillämpliga lagar, avseende hantering, lagring, insamling, publicering, överföring och offentliggörande av all personlig information och/eller bilder eller avbilder av en person, ett företag eller egendom som är en del av användarinnehållet och att du kommer att följa alla lagar som gäller dessa.

#Sammanfattning

Det finns vissa krav och villkor som du måste uppfylla för att kunna använda våra tjänster.

Bland annat måste du vara myndig samt vara bosatt och använda våra tjänster på en tillåten plats.

Dessutom måste du äga alla rättigheter till allt innehåll som du laddar upp eller publicerar, eller som vi kommer åt, importerar och/eller laddar upp för din räkning, via våra tjänster, se till att sådant innehåll är lagligt och pålitligt samt att allt du använder det till (eller låter Wix eller slutanvändarna använda det till) är lagligt.

2.2. Du åtar dig och samtycker till att
 1. helt följa alla tillämpliga lagar och andra avtalsvillkor som reglerar din användning av Wix tjänster (och relaterad interaktion eller transaktion), inklusive de specifika lagar som gäller dig eller dina slutanvändare på någon av dina geografiska platser;

 2. vara ensamt ansvarig för all användning av Wix tjänster som sker på ditt användarkonto och/eller din användarplattform samt för allt ditt användarinnehåll (inklusive för alla konsekvenser av att sådant användarinnehåll åtkommes, importeras, exporteras, laddas upp, kopieras, används eller publiceras på eller i samband med Wix tjänster);

 3. regelbundet och självständigt spara och säkerhetskopiera allt ditt användarinnehåll och den information som bearbetas av dig med avseende på din användarplattform, inklusive information om slutanvändare, användarprodukter och eventuella applikationer och/eller tjänster från tredje part som används, ansluts, presenteras eller utvecklas av dig;

 4. då och då motta meddelanden och material med reklam från Wix eller dess partners, via post, e-post eller något annat kontaktmedel som du ger oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden). Meddela oss när som helst om du inte vill få sådana reklammaterial eller meddelanden.

 5. Wix får använda vilken version som helst av din användarplattform (eller någon del av den) i reklam- och marknadsföringsaktiviteter, online och/eller offline, helt gratis, i hela världen för all framtid. Wix får även modifiera användarplattformen efter vad som rimligen kan krävas för sådana ändamål, och du avstår från alla anspråk mot Wix eller någon som arbetar på uppdrag av Wix som rör tidigare, aktuella eller framtida moraliska rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter, eller andra liknande rättigheter över hela världen, som du kan tänkas ha på din användarplattform med avseende på sådan begränsad tillåten användning.

 6. Wix gör en egen bedömning när det gäller de medel, sätt och metoder som krävs för att tillhandahålla Wix tjänster, inklusive dem som gäller värdtjänst för och överföring, publicering och/eller visning av användarplattformar och/eller innehåll (inklusive integration och presentation av annonser eller annat reklaminnehåll i förhållande därtill).

 7. Wix ska ha rätt att erbjuda Wix tjänster i alternativa prispaket och införa olika begränsningar för uppladdning, lagring, nedladdning och användning av Wix tjänster i varje prispaket, inklusive, utan begränsning, begränsningar på nätverkstrafik och bandbredd, innehållets storlek och/eller längd, innehållets kvalitet och/eller format, innehållets källor, nedladdningstid, antal abonnenter på ditt innehåll, lagringsvolym o.s.v.

#Sammanfattning

Du måste följa alla tillämpliga lagar.

Du är ansvarig för dina egna handlingar och för de handlingar som utförs av alla som kommer åt ditt användarkonto eller din användarplattforms inställningar.

Du måste säkerhetskopiera innehållet med jämna mellanrum.

Du godkänner att vi eller våra partners får skicka meddelanden och material med reklam till dig. Du kan enkelt avstå från att ta emot reklammeddelanden genom att kontakta oss.

Du godkänner att vi använder din hemsida i vår reklamverksamhet och att vi bestämmer hur tjänsterna ska utföras.

Du godkänner att Wix har rätt att förelägga och ändra prispaket för sina tjänster. Utöver det kan Wix förelägga begränsningar beroende på din specifika användning av Tjänsten.

2.3. Du åtar dig och samtycker till att inte:
 1. kopiera, modifiera, skapa bearbetningar av, ladda ner, anpassa, bakåtkompilera, emulera, flytta till en annan tjänst, översätta, kompilera, dekompilera eller plocka isär Wix hemsida, Wix tjänster (eller någon del därav), något innehåll som erbjuds av Wix eller tjänster från tredje part för användning och visning inom användarplattformar ("Licensierat innehåll") och/eller någon del därav på något vis, eller offentligt visa, utföra, överföra eller distribuera något av det föregående utan Wix skriftliga och uttryckliga medgivande och/eller vad som uttryckligen tillåts enligt Wix villkor,

 2. överföra, visa eller skicka in något användarinnehåll, eller använda licensierat innehåll i ett sammanhang som kan anses vara nedsättande, ärekränkande, obscent, trakasserande, hotande, uppviglande, kränkande, rasistiskt, stötande, vilseledande eller bedrägligt, eller som uppmuntrar till kriminellt eller skadligt beteende, eller som på annat vis bryter mot Wix eller tredje parts rättigheter (inklusive eventuella immateriella rättigheter, rätten till integritet, avtals- eller förvaltningsrättigheter), eller som på annat sätt visar upp en person, ett företag eller ett varumärke på ett dåligt eller nedsättande vis, utan ett uttryckligt medgivande,

 3. vidta någon olaglig åtgärd för att samla in inloggningsuppgifter och/eller lösenord för andra webbplatser, tredje parter, programvaror eller tjänster,

 4. fiska, samla in, ladda upp eller på annat sätt tillgängliggöra kreditkortsinformation eller andra typer av finansiella uppgifter som används för att ta upp betalningar, såvida så inte sker i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive PCI DSS-standarden i tillämpliga fall,

 5. ladda upp, infoga, samla eller på annat sätt tillgängliggöra, på Wix webbplats eller i Wix tjänster (eller någon del därav), (i) något skadligt, olagligt, kränkande eller oanständigt innehåll

 6. publicera och/eller använda Wix tjänster eller licensierade innehåll på någon hemsida, eller i medier, nätverk eller system som inte tillhandahålls av Wix och/eller inrama, "djuplänka", "sidskrapa", spegla och/eller skapa en webbläsar- eller gränsmiljö runt Wix tjänster, licensierade innehåll och/eller användarplattformar (eller någon del därav), såvida det inte uttryckligen och skriftligen har godkänts av Wix,

 7. använda "robotar", "spindlar" eller andra automatiska enheter, program, skript, algoritmer eller metoder, eller några liknande eller likvärdiga manuella processer för att komma åt, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av Wix tjänster (eller dess data och/eller innehåll), eller på något vis reproducera eller kringgå navigeringsstrukturen eller presentationen av Wix tjänster för att få tillgång till eller försöka få tillgång till material, dokument, tjänster eller information på något sätt som inte avsiktligen tillgängliggjorts genom Wix tjänster,

 8. agera på ett sätt som kan uppfattas som skadligt för Wix rykte och goodwill, eller som kan skada Wix och ge Wix ett dåligt rykte,

 9. köpa sökord på sökmotorer eller andra tjänster där man betalar per klick (t.ex. Google AdWords), eller domännamn som använder Wix eller Wix märken och/eller variationer och felstavningar därav,

 10. utge dig för att vara någon person eller något företag, eller ange falska uppgifter i Wix tjänster och/eller användarplattform, antingen direkt eller indirekt, eller på annat vis utföra någon manipulation för att dölja din identitet eller ursprunget till något meddelande eller någon överföring till Wix och/eller slutanvändare,

 11. falskeligen uppge eller på annat vis förvränga din koppling till någon person eller något företag, eller falskeligen uttrycka eller antyda att Wix eller någon tredje part stöder dig, din användarplattform, din verksamhet, dina produkter eller något uttalande du gör,

 12. göra en omvänd uppslagning, spåra eller försöka spåra en annan användare av Wix tjänster, eller på annat vis störa eller bryta mot andra användares rätt till integritet eller andra rättigheter, eller samla in personligt identifierbar information om besökare eller användare av Wix tjänster och/eller användarplattform utan deras uttryckliga och informerade medgivande,

 13. inaktivera, kringgå, gå förbi eller på annat vis undvika åtgärder som vidtagits för att förhindra eller begränsa åtkomsten till Wix tjänster, användarplattform, andra användares konton, eller andra system eller nätverk som är anslutna till Wix tjänster, genom hacking, lösenordsfiske, eller andra olagliga eller förbjudna sätt,

 14. undersöka, granska eller testa sårbarheten hos Wix tjänster eller nätverk som är anslutna till Wix tjänster,

 15. ladda upp virus, maskar, trojanska hästar, tidsbomber, webbuggar, spionprogram, skadliga program eller någon annan datakod, fil eller något annat program som kan eller är avsett för att skapa eller kapa funktionen hos någon hårdvara, programvara eller telekommunikationsutrustning, eller någon annan verkligt eller potentiellt skadlig, störande eller invasiv kod eller komponent till Wix tjänster och/eller användarplattform, eller på annat vis använda dem till att designa, utveckla, distribuera och/eller på annat vis överföra eller verkställa sådana filer eller program,

 16. vidta åtgärder som leder till en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på infrastrukturen hos Wix tjänster eller Wix system eller nätverk som är anslutna till Wix tjänster, eller på annat vis stör funktionen hos Wix tjänster, eller de servrar eller nätverk som är värd för dem eller tillgängliggör dem, eller bryter mot sådana servrars eller nätverks krav, procedurer, policyer eller bestämmelser,

 17. använda några av Wix tjänster och/eller användarplattform i samband med någon form av skräppost, oönskad e-post, bluff, "kedjebrev", något bedrägeri, nätfiske, "pyramidspel" eller liknande, eller på annat vis delta i oetisk marknadsföring eller reklam,

 18. använda någon av Wix tjänster eller Wix system för lagrings- och/eller videoströmningsändamål (oavsett om det är för huvudströmningsändamål eller inte). Till exempel, skapa och driva webbplatser vars syfte är videoströmning eller huvudsyftet är fillagring. Inklusive indirekt användning, genom integration eller anslutning till tredjepartsplattformar eller tjänster;

 19. komma åt Wix tjänster, användarkonton, licensierat innehåll och/eller användarinnehåll på något annat sätt eller genom någon annan teknik (t.ex. skrapning och genomsökning) än våra offentligt stödda gränssnitt,

 20. sälja, licensiera eller utnyttja användning av eller åtkomst till licensierat innehåll och/eller Wix tjänster i kommersiellt syfte, utöver vad som uttryckligen tillåts enligt Wix villkor,

 21. ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelanden, vattenmärken, begränsningar och tecken som indikerar äganderätt för någon av våra licensgivare, inklusive upphovsrättsmärket [©], Creative Commons [(cc)]-indikatorer eller varumärken [® eller ™] som finns i eller medföljer Wix tjänster och/eller det licensierade innehållet; eller

 22. bryta mot, försöka bryta mot eller på annat sätt misslyckas med att följa någon av Wix villkor eller några lagar eller krav som gäller för din användning av Wix tjänster.

 23. komma åt eller använda tjänsterna för benchmarking eller liknande konkurrensanalysändamål eller för att bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst.

  Du bekräftar och godkänner att din underlåtenhet att följa något av det föregående eller att något missvisande som görs av dig häri kan leda till omedelbar uppsägning av ditt användarkonto och/eller eventuella tjänster som tillhandahålls dig – med eller utan förvarning och utan någon återbetalning av belopp som betalats för sådana tjänster.

#Sammanfattning

I stort vill vi bara att du ska vara snäll och undvika att göra någonting som kan skada oss eller någon annan.

Bland annat får du inte kopiera vårt material, använda något innehåll på ett olagligt eller skadligt sätt, använda våra tjänster eller vårt innehåll på någon plattform eller hemsida som inte tillhandahålls av oss, göra några missvisande framställningar eller missbruka våra tjänster, eller på annat vis bryta mot någons rättigheter eller tillämpliga lagar.

Underlåtelse att följa någon av dessa regler kan leda till att vi avslutar ditt konto och slutar tillhandahålla alla tjänster.

3. Innehåll och ägarskap
3.1. Dina immateriella rättigheter

Mellan Wix och dig ska du äga all immateriell egendom som hänför sig till ditt användarinnehåll och till allt annat material som du skapat, utvecklat eller kopplat till Wix-tjänsterna av dig, inklusive design, bilder, animationer, videor, ljudfiler, typsnitt, logotyper , illustrationer, kompositioner, konstverk, kod, algoritmer, SPI:er, API:er, databaser, gränssnitt, text och litterära verk. Wix gör inte anspråk på äganderätt till ditt användarinnehåll eller innehållet du anslutit till Wix-tjänsterna. Du är medveten om och samtycker till att för att tillhandahålla tjänsterna till dig och för att upprätthålla och förbättra tjänsterna ("Ändamålet") måste vi komma åt, ladda upp och/eller kopiera ditt användarinnehåll till vår plattform, inklusive molntjänster och CDN:er, att göra skärmjusteringar, att träna våra mjukvaruverktyg (t.ex  artificiell intelligens och maskininlärningsmodeller), att duplicera för säkerhetskopiering och utföra andra tekniska åtgärder och/eller användningar som krävs för att utföra våra tjänster, som vi anser lämpligt. Du ger oss härmed en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri och världsomspännande licens att använda ditt Användarinnehåll för Ändamålet.

#Sammanfattning

Du äger alla rättigheter till ditt innehåll. För att tillhandahålla våra tjänster till dig hanterar, lagrar, säkerhetskopierar och kopierar vi ditt innehåll mellan servrar.

3.2. Wix immateriella rättigheter

Alla rättigheter och intressen i och till Wix tjänster, inklusive allt upphovsrättsskyddat material och annat innehåll därav som omfattas av eller kan omfattas av immateriella rättigheter enligt tillämplig lag (inklusive konstverk, grafik, bilder, hemsidemallar och widgetar, litterära verk, käll- och objektkod, datorkod (inklusive html), applikationer, ljud, musik, video och annan media, designer, animeringar, gränssnitt, dokumentation, härledda verk och versioner därav, Wix tjänsters "look och känsla", metoder, produkter, algoritmer, data, interaktiva funktioner och objekt, verktyg och metoder för annonsering och förvärv, uppfinningar, affärshemligheter, logotyper, domäner, anpassade URL:er, varumärken, tjänstemärken, firmanamn och andra proprietära kännetecken), oavsett om det registrerats eller inte och/eller kan registreras (gemensamt "Immateriella rättigheter"), samt eventuella härledningar därav ägs av och/eller licensieras till Wix.
 

Under förutsättning att du helt uppfyller Wix villkor och betalar alla tillämpliga avgifter i tid ger Wix dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-återlicensierbar, fullt återkallelig, begränsad licens att använda Wix tjänster och licensierade innehåll, i syfte att skapa och visa din användarplattform för slutanvändare och erbjuda dina produkter (så som definieras nedan) däri, uteslutande så som uttryckligen tillåts enligt Wix villkor och enbart inom Wix tjänster. 
 

Wix villkor överlåter inte någon rättighet eller något intresse i eller till Wix immateriella rättigheter (eller någon del därav), med undantag för den begränsade licensen som uttryckligen beviljats ovan. Ingenting i Wix villkor utgör en överlåtelse eller ett upphävande av Wix immateriella rättigheter enligt någon lag.
 

​Förutom ovanstående görs en del teckensnitt tillgängliga för dig inom Wix tjänster som licensieras till Wix av en tredjepartsleverantör och därför är föremål för ytterligare licensvillkor från sådan leverantör. Dessa sammanfattas och är tillgängliga för din granskning på https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#Sammanfattning

Vi äger alla rättigheter i och till våra tjänster, data, vårt innehåll, vår teknologi och våra funktioner.

Du får använda våra tjänster och vårt innehåll så länge du helt uppfyller dessa villkor och säkerställer fullständig betalning i tid.

Vissa teckensnitt som är tillgängliga för dig licensieras av en tredje part; se till att du även läser deras villkor.

3.3. Feedback och förslag

Om du ger oss några förslag, kommentarer eller annan feedback avseende Wix tjänster (oavsett om de finns, har föreslagits eller övervägs), som omfattas eller kan omfattas av rättigheter för immateriell egendom ("Feedback"), ska sådan feedback uteslutande ägas av Wix. Genom att ge sådan feedback till Wix erkänner och samtycker du till att Wix kan använda sådan feedback för att: (i) vidareutveckla, anpassa och förbättra Wix tjänster, (ii) tillhandahålla fortlöpande stöd och teknisk support, (iii) kontakta dig med allmänna eller personligt anpassade Wix-relaterade meddelanden och/eller intervjuförfrågningar baserat på din feedback eller av andra anledningar, (iv) underlätta, sponsra och erbjuda vissa kampanjerbjudanden, samt övervaka prestandan, (v) skapa aggregerade statistiska data och annan aggregerad och/eller härledd information, som Wix kan använda för att tillhandahålla och förbättra sina tjänster, (vi) förbättra Wix datasäkerhet och förmåga att förebygga bedrägerier samt (vii) efterleva alla tillämpliga lagar och förordningar. Dessutom (1) utfäster och garanterar du att sådan feedback är korrekt, fullständig och att den inte gör intrång på någon tredje parts rättigheter, (2) överlåter du oåterkalleligen alla rättigheter och intressen du har i sådan feedback samt (3) avstår du uttryckligen och oåterkalleligen från alla anspråk som rör tidigare, aktuella eller framtida ideella rättigheter, artisters eller konstnärers rättigheter eller andra liknande rättigheter över hela världen i eller till sådan feedback.

#Sammanfattning

Vi tar gärna emot alla typer av feedback och förslag. Om du ger oss någon feedback eller något förslag bör du se till att det är korrekt och lagligt.

4. Sekretess

Vissa delar av Wix tjänster (inklusive vissa tjänster från tredje part som finns tillgängliga däri, vilka beskrivs närmare i avsnitt 10 nedan) kräver eller innefattar inlämnande, insamling och/eller användning av viss personlig eller personligt identifierbar information. I synnerhet, och som en del av åtkomst till eller användning av Wix tjänster, kan Wix och sådana tjänster från tredje part samla in, komma åt och använda vissa data avseende användare och slutanvändare, inklusive aktiviteter och navigeringar som gjorts av användare och slutanvändare via Wix tjänster och/eller användarplattformar. Vi rekommenderar att du regelbundet läser vår sekretesspolicy och relevanta policyer från alla sådana tredje parter för en beskrivning av sådan datainsamling och användningspraxis.

#Sammanfattning

Vi bryr oss om din integritet och det bör du också göra. Läs vår sekretesspolicy för att lära dig mer om våra förfaranden när det gäller personuppgifter.

5. AI-tjänster

Som en del av Wix-tjänsterna kan Wix ge dig tillgång till artificiell intelligens och verktyg och produkter för maskininlärning, som hjälper dig att bygga din användarplattform genom att generera innehåll (”AI-verktygen”). Dessutom kan Wix ge dig tillgång till artificiell intelligens och maskininlärningsverktyg och produkter som du kan aktivera och därmed erbjuda dina slutanvändare möjligheten att interagera med AI (”AI-produkter”, och med AI-verktyg – ”AI-tjänster”). Detta avsnitt gäller endast i den utsträckning AI-tjänster används av dig som en del av Wix-tjänsterna.

5.1. Indata och utdata.

AI-tjänsterna gör det möjligt för dig eller dina slutanvändare att mata in, tillhandahålla eller skicka en prompt (i form av text, bild eller annat) (”Indata”) till AI-tjänsterna och därmed beordra AI-tjänsterna att generera innehåll som utdata (”utdata”).

5.2. Noggrannhet för utdata.

Arten av AI-teknik är sådan att det är svårt att fullt ut styra och förutsäga utdata. Som sådan representerar eller garanterar Wix inte att utdata som genereras av AI-tjänsterna kommer att möta dina eller dina slutanvändares behov eller förväntningar, och vi frånsäger oss allt ansvar för riktighet, fullständighet, relevans, efterlevnad av immateriella rättigheter, laglighet, anständighet, kvalitet, icke-partiskhet eller någon annan aspekt av sådana utdata. Detta kan till exempel hända i fall där genererade utdata är relaterad till medicinska, juridiska eller finansiella ämnen. Utdata kan även kränka någon annans rättigheter, som t.ex integritet eller immateriella rättigheter. Utdata kanske inte är unika för dig eller dina slutanvändare och andra användare av AI-tjänsterna kan skapa sina egna utdata som är identiska eller liknar utdata som kan genereras åt dig eller dina slutanvändare. Följaktligen:

 1. Du är ansvarig för att granska alla utdata från AI-verktyg innan du använder,
  publicerar, överför eller visar utdata på något sätt, och för att säkerställa att du
  har laglig tillåtelse att använda sådana utdata.

 2. Du måste behandla resultatet som ett rent förslag och bestämma utifrån ditt
  eget gottfinnande om det representerar dina åsikter eller inte, tjänar ditt avsedda
  syfte och förmedlar det budskap du vill förmedla.

 3. Du ansvarar för att informera dina slutanvändare, om och när det krävs av
  tillämpliga lagar och förordningar, om eventuella restriktioner, begränsningar eller skyldigheter som slutanvändare måste följa när de använder utdata från AI-produkter, inklusive behovet av att granska utdata innan de används.

 4. Du bekräftar att genererade utdata inte representerar Wix synpunkter.

5.3. Dina indata.

Du samtycker till att dina och dina slutanvändares indata ska anses vara användarinnehåll (enligt definitionen ovan) och villkoren ska gälla, i den utsträckning det tillåts av tillämplig lag, för alla sådana indata som om det vore användarinnehåll.

5.4. Ägarskap för utdata.

 Om du väljer att använda, publicera, överföra eller visa utdata
på något sätt ska det betraktas som ditt användarinnehåll (enligt definitionen ovan), och
villkoren ska gälla, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, som om det vore
användarinnehåll. Mellan dig (eller dina slutanvändare) och Wix gör inte Wix anspråk på någon äganderätt för utdata i den utsträckning som utdata inte innehåller eventuella redan existerande immateriella egendomar som ägs av Wix.

5.5. Licens given till Wix.

I den mån en licens krävs enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, och utöver den licens du ger oss enligt avsnitt 3.1 ovan ger du oss också en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicenserbar, royaltyfri och världsomspännande licens att: (a) komma åt, ladda upp, kopiera, skapa och visa justeringar, träna våra mjukvaruverktyg, duplicera och utföra andra tekniska åtgärder och/eller användningsfall med dina (och dina slutanvändares) in- och utdata för att: förbättra Wix tjänster; granska in- och utdata för överensstämmelse med tillämpliga lagar och för att upprätthålla villkoren; och (b) tillhandahålla kopior av dina (och dina slutanvändares) In- och utdata till våra tredjepartstjänster eller till våra underleverantörer, som krävs för att förse våra användare med Wix tjänster.

5.6. Tredjepartstjänster.

Wix kan använda tredjepartstjänster för att tillhandahålla AI-tjänsterna till dig, och användningen av sådana tredjepartstjänster kommer att omfattas av avsnitt 10 i dessa villkor. I din användning av Wix AI-tjänster, inklusive din användning av eventuella indata och utdata, bekräftar du och samtycker till att granska och följa samt kräva att var och en av dina slutanvändare granskar och följer policyer för AI-tjänster från tredje part, som kan ändras från tid till annan.

6. Tjänsteavgifter
6.1. Betaltjänster

Användningen av vissa Wix-tjänster kan vara föremål för betalning av särskilda avgifter, som bestäms av Wix efter eget gottfinnande ("Betaltjänster" respektive "Avgift(er)"). Viktigt: om du är återförsäljare och din betalning görs till återförsäljaren, gäller bestämmelserna i underavsnitt 6.1 (1), 6.1 (4), 6.2, 6.3 (2), 6.4 (1) och 6.5 i detta avsnitt 6 med respekt för att sådan specifik betaltjänst kanske inte gäller dig och betalningen och hanteringen av sådan betaltjänst ska göras direkt med återförsäljaren enligt de villkor som överenskommits mellan dig och återförsäljaren.

1. Wix kommer då att meddela dig om avgifterna som träder i kraft och som du måste betala direkt till Wix i förhållande till de betaltjänster du bestämmer dig för att köpa från Wix. Om du vill ta emot eller använda de betalda tjänsterna måste du betala alla tillämpliga avgifter i förskott

2. Wix förbehåller sig rätten att ändra sina avgifter när som helst efter eget gottfinnande. Wix kommer att skicka ett meddelande angående ändringen till dig eller din återförsäljare om en sådan ändring kommer att påverka dina befintliga abonnemang.

3. Om du har fått en rabatt eller annat kampanjerbjudande, antingen från Wix eller från en återförsäljare, har Wix respektive återförsäljaren rätt att vid utgången av den aktuella rabatterade perioden, automatiskt och utan förvarning, förnya ditt abonnemang på sådan Wix-tjänst(er) till full då gällande avgift.

4. Alla avgifter som betalas direkt till Wix ska anses vara i amerikanska dollar, om inte annat specifikt anges skriftligt av Wix. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag (och om inte annat anges skriftligen av Wix), är alla avgifter exklusive eventuella skatter (inklusive mervärdesskatt, omsättningsskatt, skatt på varor och tjänster, etc.), avgifter eller tullar som åläggs av skattemyndigheter ("Skatter"), och du är ansvarig för betalning av alla tillämpliga skatter som hänför sig till din användning av Wix tjänster, eller till eventuella betalningar eller köp som du gör. Om Wix är skyldigt att samla in eller betala skatter för de avgifter som du ska betala, och oavsett om sådana skatter har lagts till och samlats in från dig för tidigare transaktioner eller inte, kan sådana skatter läggas till betalningen av eventuella utestående avgifter och kommer att återspeglas i fakturan för sådan transaktion. Vi rekommenderar att du verifierar om det finns några ytterligare avgifter som du kan komma att debiteras av tredje part i samband med köp av betaltjänster eller i samband med förnyelse av dessa (såsom internationella transaktionsavgifter, valutaväxlingsavgifter eller avgifter som betalas till banker eller kreditkortsföretag). Wix ansvarar inte för några sådana extra avgifter eller kostnader.

5. Om du köper betaltjänster direkt från Wix och som en del av att registrera eller skicka information för att ta emot betaltjänster godkänner du också att Wix (antingen direkt eller genom dotterbolag eller annan tredje part begär och samlar in betalnings- och serviceavgifter (eller på annat sätt debiterar, återbetalar eller vidtar andra faktureringsåtgärder) från vår betalningsleverantör eller ditt angivna bankkonto, och för att göra eventuella förfrågningar som Wix eller dess dotterbolag anser vara nödvändiga för att validera ditt angivna betalkonto eller din finansiella information, för att säkerställa snabb betalning, inklusive i syfte att ta emot uppdaterade betalningsuppgifter från din betalnings-, kreditkorts- eller bankkontoleverantör (t.ex. uppdaterat utgångsdatum eller kortnummer som kan tillhandahållas oss av ditt kreditkortsföretag).

6. Du måste ha ett kreditkort sparat hos Wix för att betala för dina betaltjänster (”Sparade kort”) som köps direkt från Wix. Du kommer att kunna identifiera ditt lagrade kort med de fyra sista siffrorna på sidan med kontoinställningar.

#Sammanfattning

Vissa av våra tjänster kostar pengar. Vi informerar på förhand om hur mycket. Våra priser anges i USD och utan moms såvida inte annat anges.

Om så krävs kan vi eller våra dotterbolag be om betalningar och relaterad information från aktuella betalningsleverantörer och banker.

Om du är återförsäljare kan betalning och hantering av betaltjänster utföras direkt i kontakt med återförsäljaren.

6.2. Fakturor

Om du är återförsäljare och du betalar återförsäljaren och inte direkt till Wix, gäller följande avsnitt 6.2 inte för dig.

Wix och/eller dess anslutna företag kommer att utfärda en faktura eller kreditnota för eventuell betalning av avgifter eller återbetalning till eller av Wix ("Faktura"). Varje faktura kommer att utfärdas i elektronisk form och baserat på det land som anges i din faktureringsadress och kommer att göras tillgänglig för dig via ditt användarkonto och/eller via e-post. För att fakturan ska kunna utfärdas kan du bli tvungen att tillhandahålla viss personlig information (som sådan term definieras i sekretesspolicyn) för att följa lokala lagar. Observera att fakturan som presenteras i ditt användarkonto kan vara otillräcklig enligt dina lokala lagkrav och kan i sådana fall endast användas för proforma-ändamål.

#Sammanfattning

Fakturor för våra betaltjänster kommer finnas tillgängliga för dig på ditt användarkonto såvida du inte är återförsäljaranvändare.

6.3.  Automatiska abonnemangsförnyelser

1. För att säkerställa att du inte upplever några avbrott eller förlust av tjänster, inkluderar vissa betaltjänster ett automatiskt förnyelsealternativ som standard, enligt vilket, om du eller din återförsäljare inte stänger av alternativet för automatisk förnyelse, betaltjänster automatiskt förnyas vid slutet av den tillämpliga abonenmangsperioden, för en förnyelseperiod som är lika med den ursprungliga abonnemangsperioden (exklusive förlängda perioder) och, om inte annat meddelas dig, (av Wix eller din återförsäljare), samtidigt pris (med förbehåll för tillämpliga skatteändringar och exklusive eventuella rabatter eller andra kampanjerbjudanden för den första perioden) ("Förnya betaltjänster"). Till exempel, om den ursprungliga abonnemangsperioden för en tjänst är en månad, kommer var och en av dess förnyelseperioder (i tillämpliga fall) vara en månad.

2. Följaktligen, där så är tillämpligt och vad gäller avgifter som betalas direkt till Wix, kommer Wix att försöka debitera dig automatiskt de tillämpliga avgifterna med hjälp av det lagrade kortet, inom upp till två (2) veckor innan sådan förnyelseperiod börjar. I händelse av misslyckande med att samla in de avgifter som du är skyldig, kan vi efter eget gottfinnande (men ska inte vara skyldiga att) försöka ta in igen vid ett senare tillfälle, och/eller stänga av eller avsluta ditt användarkonto, utan ytterligare meddelande. Om ditt förnyande av betaltjänst är föremål för en årlig eller flera års prenumerationsperiod, kommer Wix att sträva efter att ge dig ett meddelande före förnyelsen av sådan betaltjänst minst trettio (30) dagar före förnyelsedatumet.

3. Genom att gå in i dessa användarvillkor och genom att köpa en Förnyelse av betald tjänst, bekräftar och samtycker du till att förnyelse av betald tjänst automatiskt ska förnyas i enlighet med ovanstående villkor.

4. Du (eller återförsäljaren från vilken du köper de betalda tjänsterna) kan stänga av alternativet för automatisk förnyelse för att förnya betaltjänster när som helst via ditt användarkonto eller genom att besöka Wix Hjälpcenter.

5. Vissa domäner är föremål för en annan förnyelsepolicy som beskrivs i Web.coms återförsäljarregistreringsavtal för domännamn och Tucows återförsäljarregistreringsavtal för domännamn, i tillämpliga fall.

6. Oavsett vad som sägs i det föregående är och ska du vara ensam ansvarig för att verifiera och säkerställa framgångsrik förnyelse av de Wix-tjänster du använder (oavsett om sådana Wix-tjänster är föremål för automatiska abonnemangsförnyelser eller inte). Följaktligen är du ensam ansvarig för eventuella avbrott av Wix-tjänster som tidigare köpts av dig, inklusive på grund av en avbokning, underlåtenhet att debitera tillämpliga återkommande avgifter eller på grund av att Wix-tjänster inte är föremål för automatiska abonnemangsförnyelser. Du bekräftar och samtycker till att du inte ska ha några anspråk mot Wix i samband med upphörandet av några Wix-tjänster eller tredjepartstjänster, oavsett anledning.

#Sammanfattning

För att du inte ska förlora din domän eller råka ut för avbruten drift av hemsidan i slutet av din abonnemangsperiod kommer vi automatiskt förnya vår tjänst och fakturera dig i enlighet därmed, i samma intervaller som ditt ursprungliga abonnemang, såvida inte du (eller den återförsäljare du köpte betaltjänsterna från) stänger av automatisk förnyelse.

Vissa tjänster kanske inte förnyas automatiskt, avsiktligt eller av misstag. Du behöver se till att dina abonnemang förnyas i tid.

6.4. Återbetalningsgaranti

Om du är återförsäljare och betalar återförsäljaren och inte direkt till Wix, gäller inte avsnitt 6.4 för dig.

1. Om du inte är nöjd med ditt första köp av ett Premiumpaket, kan du meddela dig om uppsägning av någon anledning inom fjorton (14) dagar efter att du först beställt eller aktiverat ett sådant Premiumpaket ("Återbetalning" och "Återbetalningsperiod"). Återbetalningen gäller endast för det första köpet av ett Premiumpaket som är en uppgradering av en gratis webbplats. Återbetalningen är inte tillämplig på några ytterligare köp, uppgraderingar, ändringar eller förnyelser av Wix-tjänster. Om du bor i en jurisdiktion som kräver en längre återbetalningsperiod kommer vi att uppfylla sådana krav i enlighet med alla tillämpliga lagar. Om Wix får ett sådant meddelande inom Återbetalningsperioden kommer Wix att återbetala det belopp som Wix debiterade dig för sådana Wix-tjänster, i den valuta som du ursprungligen debiterades i, och avbryta tjänsterna i enlighet med detta. Observera att återbetalningsbeloppet kan skilja sig från det belopp som du debiterades på grund av valutaförändringar och avgifter från tredje part. Wix kommer inte att ansvara för eventuella skillnader som orsakas av en förändring av valutakurser eller avgifter som du har debiterats av tredje part. Efter återbetalningsperioden kommer de avgifter som du betalat att vara icke-återbetalningsbara och ej uppsägningsbara. Om vi ​​dessutom upptäcker att ett meddelande om uppsägning har lämnats av en användare i ond tro eller i ett olagligt försök att undvika betalning för faktiskt mottagna tjänster, förbehåller vi oss vår rätt att fortfarande debitera användaren för eventuella Wix-tjänster som faktiskt tagits emot, eftersom tillåts enligt tillämplig lag.

2. Vänligen notera: Vissa tjänster som köpts på eller via Wix tjänster kan inte återbetalas helt och hållet. Dessa inkluderar tredjepartstjänster såsom domäner, affärsverktyg och applikationer. Villkoren för varje köpt tjänst eller applikation anges på Wix webbplats och/eller som en del av eller under processen för att köpa sådana tjänster eller applikationer. Det är ditt ansvar att verifiera möjligheten att avbryta en tjänst innan den köps. Wix kommer inte att återbetala några belopp som betalats för icke-återbetalningsbara betaltjänster, applikationer eller tredjepartstjänster.

#Sammanfattning

Vi erbjuder gladeligen en 14 dagars återbetalningsgaranti för våra månatliga och årliga betaltjänster. Denna kan förlängas i enlighet med lagen.
Om du är återförsäljaranvändare och betalar återförsäljaren gäller det här avsnittet inte dig.

Kontrollera noga villkoren för varje tjänst innan du genomför ett köp, då vissa tjänster inte är återbetalningsbara.

6.5. Återkrav

Om vi vid något tillfälle registrerar en avböjning, ett återkrav eller någon annan avvisning av en debitering av avgifter som ska betalas på ditt Wix-konto ("Återkrav") anses detta vara ett brott mot dina betalningsförpliktelser härunder och din användning av Wix tjänster kan då automatiskt inaktiveras eller upphävas. 

 

I händelse av att ett återkrav genomförs kan ditt användarkonto blockeras utan möjlighet att återköpa eller återanvända det, och all data i sådant användarkonto, inklusive domäner, applikationer och tjänster från tredje part kan omfattas av uppsägning och kapacitetsförlust (såsom definieras i avsnitt 7.3 nedan). 

 

Din användning av Wix tjänster återupptas inte förrän du åter abonnerar på sådana Wix-tjänster och betalar alla tillämpliga avgifter i sin helhet, inklusive avgifter och kostnader som Wix och/eller tjänster från tredje part ådragit sig för varje mottaget återkrav (inklusive avgifter för Wix-tjänster som tillhandahölls före återkravet, hanterings- och behandlingsavgifter samt avgifter som förorsakats betalningsbehandlaren).

 

Om du har några frågor eller farhågor avseende en betalning som gjorts till Wix ber vi dig att först kontakta vår kundtjänst innan du lämnar in ett återkrav eller ett krav på återföring av betalning, för att förhindra att Wix-tjänsterna avslutas och att ditt användarkonto blockeras samt för att undvika inlämnandet av ett obefogat eller felaktigt återkrav, vilket kan leda till att du blir ansvarig för dess tillämpliga avgifter utöver återbetalningen av alla de avgifter som är tillämpliga för de Wix-tjänster som köpts (och återkrävts) av dig.

Vi förbehåller oss rätten att bestrida alla mottagna återkrav, bland annat genom att ge den relevanta kreditkortsleverantören eller det relevanta finansiella institutet med information och dokumentation som bevisar att användaren som är ansvarig för sådant återkrav faktiskt godkände transaktionen och använder sig av de tjänster som levereras därefter.

#Sammanfattning

Återkrav kan leda till att vi avslutar ditt konto, så vi ber dig att undvika sådana.

Kontakta vår kundtjänst innan du lämnar in ett återkrav. Du är ansvarig för alla påföljande felaktiga avgifter, förluster och kostnader.

7. Uppsägning
7.1. Uppsägning av användare

Du kan när som helst sluta använda och begära att säga upp ditt användarkonto och/eller dina Wix-tjänster, i enlighet med instruktionerna som finns tillgängliga i Wix tjänster. Datumet och tiden då sådan uppsägning träder i kraft är det datum och den tid då du slutförde uppsägningsprocessen i Wix tjänster, och datumet då uppsägning av betaltjänster träder i kraft är slutdatumet för sådana betaltjänsters abonnemangsperiod. Oavsett vad som nämns ovan är alla betaltjänster (inklusive att förnya betaltjänster) som köpts från en återförsäljare föremål för sådana avbokningsvillkor som överenskommits mellan dig och din återförsäljare.
 

Oaktat vad som tidigare angetts avseende abonnemang på förnyade betaltjänster avslutas sådant abonnemang först vid utgången av den period du redan har betalat för. Då uppsägningsprocessen kan ta några dagar bör du tänka på att begäran om uppsägning, om köpet gjorts från Wix, ska skickas in minst fjorton (14) dagar innan utgången av den aktuella tjänsteperioden, och om köpet gjorts och betalats till en återförsäljare, enligt vad som anges i ditt avtal med återförsäljaren, för att undvika nästa automatiska förnyelse och dess avgift.​
 

För mer information om uppsägning av dina betaltjänster, var god besök Wix hjälpcenter.
 

Kontakta din återförsäljare för information om hur du avbryter betaltjänster som du köpt från en återförsäljare.

#Sammanfattning

Du kan avsluta ditt konto eller eventuella tjänster när du vill. När vi behandlat din begäran om uppsägning kommer vi inte att debitera dig för några ytterligare abonnemangsförnyelser. Uppsägning av betaltjänster som köpts av en återförsäljare är föremål för avtal mellan dig och återförsäljaren.

7.2. Uppsägning av Wix

Om du inte följer något av Wix villkor och/eller betalar någon avgift har Wix rätt att upphäva (till dess att fullständig betalning görs) eller avsluta ditt användarkonto och din användarplattform (eller vissa funktioner därav) samt tillhandahållandet av alla relaterade Wix-tjänster (t.ex. betaltjänster) eller tjänster från tredje part.

 

Om du öppnar ett användarkonto via en återförsäljare eller köper betaltjänster från en återförsäljare, har Wix rätt att stänga av, avsluta eller blockera åtkomst till ditt användarkonto och användarplattform (eller vissa funktioner därav) samt tillhandahållande av relaterade Wix-tjänster eller tredjepartstjänster till dig, även om: (a) Wix uppmanas att göra det av din återförsäljare; eller om (b) Återförsäljaren underlåter att betala Wix några belopp de är skyldiga Wix i enlighet med Återförsäljaravtalet. Du samtycker till dessa avstängnings- och uppsägningsrättigheter och erkänner och samtycker till att Wix inte ska ha något ansvar gentemot dig av något slag med avseende på sådan avstängning eller uppsägning. Din enda regressrätt med avseende på en sådan avstängning eller uppsägning ska vara mot återförsäljaren.

#Sammanfattning

Om du bryter mot något av dessa villkor eller inte genomför betalningar i tid, eller om du är återförsäljaranvändare och vi begärt återförsäljaren att betala men denna inte gjort det, kan vi upphäva eller avsluta ditt konto.

7.3. Förlust av data, innehåll och kapacitet

Om ditt användarkonto eller någon Wix-tjänst eller tjänst från tredje part som är kopplad till ditt användarkonto sägs upp (antingen på din begäran eller efter Wix eget gottfinnande) kan det orsaka eller leda till förlust av visst innehåll, vissa funktioner eller viss kapacitet på ditt användarkonto, inklusive användarinnehåll, slutanvändardata eller annan användningsdata som kvarhålles däri samt eventuella domännamnsreservationer eller registreringar som innefattades i sådana tjänster ("Kapacitetsförlust"). Wix är inte ansvariga på något sätt för sådan kapacitetsförlust, eller för att säkerhetskopiera ditt användarkonto, användarinnehåll eller dina slutanvändardata. Observera också att ytterligare avgifter kan gälla för återaktivering av ett användarkonto och/eller Wix-tjänster efter uppsägning, vilka bestäms av Wix efter eget gottfinnande.

 

Efter uppsägning av ditt användarkonto eller användarplattform förbehåller sig Wix rätten att radera all data under normal drift. Data kan inte återställas när ditt användarkonto eller användarplattform har avslutats.

#Sammanfattning

Om ditt konto eller någon av dina tjänster sägs upp kan det leda till förlust av innehåll och data. Du är ansvarig för att säkerhetskopiera dina data och material.

8. E-handel
8.1. Allmänt

Wix tjänster inkluderar även vissa funktioner som gör att du kan sälja varor, innehåll, media, evenemangsbiljetter och tjänster via din användarplattform ("Användarprodukter", och tillsammans med Wix tjänster - "E-handel").
 

Du är ensam ansvarig för dina användarprodukter och e-handelsrelaterade aktiviteter, och alla kampanjer och relaterat innehåll som finns eller hänvisas till i din användarplattform, och överensstämmelse med eventuella lagar som är tillämpliga på dessa. Vi tillhandahåller bara plattformen för dig att hantera dina e-handelsaktiviteter online. Vi är inte involverade i ditt förhållande och/eller någon transaktion med någon faktisk eller potentiell köpare av dina Användarprodukter.
 

När någon köper dina Användarprodukter kommer betalningarna för sådana transaktioner att behandlas via Wix Payments eller genom en tredjepartsleverantör av betaltjänster ("Betalningsleverantör(er)").

#Sammanfattning

Wix kan automatiskt ansluta dig till Wix Payments så att du ska kunna ta emot betalningar från dina kunder.

8.2. Betalningsleverantörer

När du köper vissa Wix Premiumpaket (enligt erbjudanden på Wix hemsida) kan Wix, beroende på din geografiska position, automatiskt ansluta ett Wix Payments-konto i ditt namn så att du kan ta emot betalningar från dina kunder. Utbetalningar från ett sådant konto förutsätter att du fullbordat Wix Payments registreringsprocess. Wix Payments-kontot regleras av Wix användarvillkor, som härmed införlivas genom hänvisning. Läs dessa villkor innan du publicerar din sida och börjar ta emot betalningar. Konton som är anslutna till andra betalningsleverantörer ska omfattas av dessa betalningsleverantörers användarvillkor. Vi är varken en part i eller på något sätt ansvariga för din relation med en dylik betalningsleverantör. Du bekräftar och godkänner att Wix Payments (ifall tjänsten är tillgänglig i ditt land) kommer att vara din standardbetalningsleverantör. Ifall du inte önskar hålla Wix Payments eller annan betalningsleverantör aktiv är det ditt ansvar att inaktivera dem.

#Sammanfattning

Vi kan debitera dig serviceavgifter för evenemangsbiljetter som sålts på din hemsida.

8.3. Evenemang

Beroende på vilket paket du har kan Wix debitera dig serviceavgifter för evenemangsbiljetter som säljs via din webbplats. Du samtycker härmed till att betala sådana avgifter, som krävs av Wix, och auktoriserar Wix att instruera sina betalningsbearbetningspartners eller din betalningsleverantör, i tillämpliga fall, att dra av sådana avgifter från dina relevanta transaktioner, eller att på annat sätt samla in sådana avgifter.

8.4. Bekräftelser och garantier för e-handel

Genom att använda någon av våra e-handelsfunktioner bekräftar, garanterar och samtycker du till att:

1. du är ensam och fullt ansvarig för alla skatter och avgifter av något slag som är förknippade med dina e-handelsaktiviteter, inklusive eventuella skatter relaterade till köp eller försäljning av användarprodukterna, och att samla in, rapportera och överföra korrekta belopp till lämpliga myndigheter och/eller informera dina slutanvändare om sådant och förse dem med en vederbörligen utfärdad faktura enligt lag;

2. eventuella skatter som anges av e-handelsfunktionerna som tillhandahålls till dig av Wix tillhandahålls endast i illustrationssyfte och får inte på något sätt förlitas på;

3. du är ansvarig för och bär alla kostnader för att anskaffa och leverera dina Användarprodukter, och för att tillhandahålla dem på ett säkert och professionellt sätt, i enlighet med branschstandarder;

4. du är ensam ansvarig för alla uttalanden och löften du gör och för all hjälp, garanti och support angående Användarprodukterna, och ska tillhandahålla sann kontaktinformation på din Användarplattform för alla frågor, klagomål eller anspråk; och

5. du får inte erbjuda eller sälja några Användarprodukter, eller tillhandahålla någon information, innehåll eller material om Användarprodukter, som kan anses vara farliga, förfalskade, stulna, bedrägliga, stötande eller kränkande; som är förbjudna för försäljning, distribution eller användning; eller som på annat sätt inte följer tillämpliga lagar, inklusive med avseende på konsumenträttigheter, immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter, produktsäkerhet, handelsföreskrifter och sanktioner, support, underhåll och export; och –

6. Wix kan när som helst och efter eget gottfinnande stänga av, inaktivera åtkomst till eller ta bort din Användarplattform och/eller eventuella Användarprodukter - oavsett om de är införlivade, publicerade med eller gjorts till en del av din Användarplattform vid den tidpunkten, utan någon ansvar gentemot dig eller slutanvändare, inklusive för eventuell kapacitetsförlust som uppstår därav.

9. Videotjänster

Som en del av Wix tjänster kan Wix tillhandahålla videotjänster (som t.ex. Wix Video eller Wix Pro Gallery) för hantering av videor på användarplattformar ("Videotjänster "). 

För att använda videotjänsterna för din användarplattform kan det vara nödvändigt att du skaffar en licens för att använda vissa patent från MPEG–LA ("Licens").  Det är ditt eget ansvar att besluta om din aktivitet kräver en licens och att skaffa denna. Information om licensen kan erhållas från MPEG LA L.L.C.

Förutom det som anges i avsnitt 15 i dessa användarvillkor och utan någon begränsning av skadeståndsansvar ska du helt gottgöra, försvara och hålla Wix, dess styrelseledamöter, direktörer, aktieägare, anställda, närstående bolag och ombud skadeslösa från alla eventuella upplupna skadestånd, kostnader, skyldigheter, förluster, ansvar, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som orsakas av eller är relaterade till överträdelser och/eller missbruk av patentpoolen under MPEG-LA-konsortiet.

Om dina behov kräver en mer omfattande plan än de som vi normalt erbjuder, var god kontakta vårt supportteam på: contactvideo@wix.com.

#Sammanfattning

För viss användning av Wix videotjänster kan en licens för användning av vissa patent vara nödvändig. Du är skyldig att kontrollera om du är skyldig att erhålla en sådan licens.

Du kan behöva skaffa en licens för vissa videoaktiviteter online. Det är ditt ansvar att kontrollera sådana eventuella krav och skaffa en sådan licens om så krävs.

10. Tjänster från tredje part

Med Wix tjänster kan du ansluta, vidareutveckla och anskaffa vissa tjänster, produkter och verktyg från tredje part för att förbättra din användarplattform och din övergripande användarupplevelse, inklusive, utan begränsning, domänregistratorer från vilka du kan köpa ett domännamn till användarhemsidan, applikationer och widgetar från tredje part som erbjuds via Wix hemsida (inklusive Wix App Market), licensierat innehåll från tredje part, tjänster för distribution av media, betalningsleverantörer för e-handel, säljare av materiella produkter, utomstående designers som kan hjälpa dig med din användarplattform o.s.v. (gemensamt "Tjänster från tredje part").

Du bekräftar och godkänner att oavsett det sätt på vilket sådana tjänster från tredje part erbjuds till dig (medföljande eller integrerade i vissa Wix-tjänster, separat erbjudna av Wix eller personer som certifierats eller godkänts av Wix, självständigt anslutna av dig eller på annat vis erbjudna i Wix tjänster), så fungerar Wix enbart som en mellanhandsplattform mellan dig och sådana tjänster från tredje part, och stöder inte på något sätt sådana tjänster från tredje part och är inte på något sätt ansvariga med avseende därpå. Wix är inte en part i, eller på något sätt ansvariga för övervakning, interaktion eller transaktion mellan dig och några tjänster från tredje part.

Du godkänner att sådana tjänster kan kräva att ytterligare belopp betalas till Wix och/eller till leverantörerna av sådana tjänster från tredje part.

All användning av sådana tjänster från tredje part utförs uteslutande på egen risk och eget ansvar och kan omfattas av de juridiska och ekonomiska villkor som styr sådana tjänster från tredje part och som du rekommenderas att granska innan du använder dem.

Om du använder tredjepartstjänster, verktyg, kod, algoritmer, databaser, produkter, programvara eller varor medan du använder våra tjänster, förklarar du att du agerar i enlighet med deras användarvillkor. Till exempel, om du använder YouTube medan du använder tjänsterna måste du följa de tillämpliga YouTube-villkoren och dess sekretesspolicy som i den effektiva versionen från och med datumet för användningen av sådana tjänster.

 

Även om vi hoppas kunna undvika det kan Wix, när som helst efter eget gottfinnande, upphäva, inaktivera åtkomst till eller ta bort ditt användarkonto, din(a) användarplattform(ar) och/eller Wix tjänster och tjänster från tredje part – oavsett om de vid tillfället ingår i eller utgör en del av ditt användarkonto och/eller din(a) användarplattform(ar) – utan något ansvar gentemot dig eller eventuella slutanvändare.

#Sammanfattning

Med våra tjänster kan du skaffa olika tjänster och verktyg från tredje parter som inte är anslutna till oss.

Då vi enbart fungerar som en mellanhandsplattform mellan dig och sådana parter är det bara du som är ansvarig för kopplingar till dem.

 

Vi kan när som helst ta bort tjänster, vilket kan påverka din hemsida, ditt användarkonto eller din övergripande upplevelse.

11. Wix Logo Maker

Som en del av Wix tjänster gör vi det möjligt för dig att stärka ditt varumärke genom att skapa din egen anpassade företagslogotyp (”Wix-logotypen”) med hjälp av Wix Logo Maker. De ytterligare villkor som finns tillgängliga på https://www.wix.com/about/logo-terms-of-use gäller för din användning av Wix Logo Maker och utgör ett tillägg till, och inte en ersättning av, Wix villkor om inget annat anges uttryckligen.

#Sammanfattning

Glöm inte att läsa de ytterligare villkoren om Wix Logo Maker, vilka utgör ett tillägg till våra allmänna villkor.

12. Wix Studio

Som den del av Wix tjänster kan du registrera dig på Wix Studio-plattformen (“Wix Studio”). Om du är ett Enterprise (enligt definitionen nedan) måste din registrering på Wix studio-plattformen ske via de betaltjänster som är särskild definierade för Enterprise-kunder.

“Enterprise” definieras i det här avsnittet som en juridisk enhet som (1) har fler än 500 anställda eller omsätter mer 75 miljoner USD årligen; och (2) använder Wix Studio för företagets interna behov.

13. Överträdelser och upphovsrätt
13.1. Överträdelse och missbruk

När du använder Wix tjänster kan det hända att du exponeras för användarplattformar, användarinnehåll eller tjänster från tredje part från en mängd olika källor, som kan vara felaktiga, kränkande, stötande eller olagliga. Härmed avstår du från alla juridiska eller skäliga rättigheter eller rättsmedel som du har eller kan ha gentemot Wix med avseende därpå.

Om du tror att en användare eller någon tjänst från tredje part agerat olämpligt eller på annat vis missbrukat någon av Wix tjänster, ber vi dig att omedelbart rapportera sådan användare och/eller tjänst från tredje part till oss via detta formulär. Du godkänner att din rapport inte ålägger Wix något ansvar och att Wix, efter eget gottfinnande, kan beakta en sådan rapport och vidta åtgärder utifrån den, avstå från att vidta sådana åtgärder eller kräva ytterligare information eller dokumentation innan sådana åtgärder vidtas.

#Sammanfattning

Om du bevittnar eller upplever någon överträdelse eller något missbruk av någon som använder våra tjänster, ber vi dig kontakta oss.

13.2. Upphovsrätt

Wix agerar i enlighet med dess tolkning av Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om du tror att ditt material har kopierats eller på annat vis har använts på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång kan du meddela oss om sådant intrång via detta formulär, eller på annat vis ge följande information skriftligen till vårt utsedda upphovsrättsombud: (1) kontaktuppgifterna för den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren, (2) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade material som du påstår ha gjorts intrång i, (3) en beskrivning av det material du påstår gör intrång eller är föremål för intrång, och som ska tas bort eller till vilket åtkomst ska inaktiveras samt tillräcklig information för att tillåta Wix att lokalisera materialet (inklusive URL-adress), (4) ett utlåtande om att du har goda skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som påtalats inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller av lagen samt (5) en försäkran om att informationen i anmälan är korrekt och att du på heder och samvete svär att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera på uppdrag av innehavaren till den upphovsrätt som påstås ha gjorts intrång i.

Wix upphovsrättsombud kan nås på följande adress:

 

Wix.com Inc.

 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

Attn: Copyright Agent

Telefonnummer: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884

 

E-post: abuse@wix.com

 

Om Wix erhåller en anmälan om upphovsrättsintrång för ditt användarkonto eller din användarplattform kan Wix efter eget gottfinnande avsluta ditt användarkonto, stänga din användarplattform eller ta bort eventuellt innehåll, med eller utan förvarning. I sådant fall kan du lämna in en tillbörlig motanmälan i enlighet med avsnitt 512 i DMCA, i vilken du måste inkludera: (1) ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och fysisk eller elektronisk signatur, (2) identifiering av materialet och dess läge innan det togs bort, (3) en försäkran där du på heder och samvete intygar att materialet togs bort av misstag eller felidentifiering, (4) ditt medgivande till lämplig rättslig instans samt (5) eventuell annan information som krävs enligt de relevanta bestämmelserna i DMCA. Alla anmälningar som lämnats in enligt detta avsnitt 13 kan anses ha accepterats av, vara tillämpliga och förenliga med DMCA eller ej, efter Wix eget rimliga gottfinnande. Wix förbehåller sig rätten att meddela den person eller det företag som lämnat in anmälan om intrång, till vilken en motanmälan har gjorts och tillhandahålla all information som inkluderas däri.

#Sammanfattning

Vi respekterar andras immateriella rättigheter.

 

Om ditt upphovsrättsskyddade material används på ett olämpligt sätt av någon av dina användare, ber vi dig att kontakta oss och ge oss all nödvändig information, så tar vi hand om det i enlighet med DMCA.

 

Om vi mottar ett meddelande om upphovsrättsintrång avseende din hemsida eller ditt innehåll, kan vi ta bort eller avsluta din hemsida och ditt konto.

14. Garantifriskrivning

Vi tillhandahåller Wix tjänster "som de är", "med alla fel" och "efter tillgänglighet", utan några garantier av något slag, inklusive eventuella underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, duglighet för ett visst ändamål, fackmannamässigt utförande, icke-intrång, eller någon annan garanti – i den mån det är tillåtet enligt lag. Vi utfäster eller garanterar uttryckligen inte att Wix tjänster (eller någon del, funktion eller något innehåll därav) är fullständiga, korrekta, av en viss kvalitet, pålitliga eller säkra på något sätt, lämpliga för eller kompatibla med någon av dina (eller dina slutanvändares) avsedda aktiviteter, enheter, operativsystem, webbläsare, programvaror eller verktyg (eller att de förblir det vid något tillfälle), eller att de följer alla lagar som gäller dig eller dina slutanvändare (inklusive alla jurisdiktioner där du är aktiv), eller att deras användning kommer att vara fri från virus, buggar eller andra skadliga komponenter eller programbegränsningar. Dessutom stöder vi inte något företag, någon produkt eller tjänst (inklusive tjänster från tredje part) som nämns eller finns tillgänglig via Wix tjänster – så se till att kontrollera dem innan du använder eller på annat vis ansluter dem.

 

Wix kan, efter eget gottfinnande (men är inte skyldiga att) granska, övervaka och/eller redigera vilken användarplattform som helst och/eller vilket användarinnehåll som helst, när som helst, av vilken anledning som helst och med eller utan förvarning.

 

Oaktat vad som tidigare angetts kan Wix, under inga omständigheter, anses vara en "utgivare" av något användarinnehåll, stöder inget användarinnehåll på något sätt och tar inget ansvar för något användarinnehåll som laddats upp, publicerats och/eller tillgängliggjorts av någon användare eller annan part på och/eller genom Wix tjänster, för någon användning av någon part, eller för någon förlust, borttagning eller skada därtill eller därav, eller någon förlust, skada eller kostnad som du eller andra kan drabbas av på grund av eller i samband med publicering, åtkomst och/eller förlitande på något användarinnehåll. Vidare är Wix inte ansvariga för misstag, förtal, ärekränkning, osanningar, obscenitet, pornografi, uppvigling och/eller annat olagligt och/eller inträngande användarinnehåll som du eller någon annan part kan stöta på.

 

Du bekräftar att det finns risker med att använda Wix tjänster och/eller ansluta och/eller ha att göra med tjänster från tredje part genom eller i anslutning till Wix tjänster, och att Wix inte kan garantera några specifika resultat från sådan användning och/eller intertaktion, och att du härmed antar alla sådana risker, ansvar och/eller skador av något slag som uppkommer i samband med och/eller till följd av sådana interaktioner. Sådana risker kan bland annat innefatta missvisande information om och/eller av tjänster från tredje part och/eller licensierat innehåll, garanti- och/eller kontraktsbrott, kränkning av rättigheter och eventuella påföljande anspråk.

 

Wix rekommenderar inte att Wix tjänster används som värd för personligt innehåll och har inga skyldigheter och tar inga risker när det gäller säkerhet och integritet avseende överträdelse av eller skador på sådant innehåll.

 

Observera att vissa Wix-tjänster för närvarande erbjuds i BETA-versionen och genomgår BETA-testning. Du förstår och godkänner att vissa Wix-tjänster fortfarande kan innehålla programvarufel, uppleva störningar och kanske inte fungera på avsett sätt. Din användning av Wix tjänster i detta BETA-stadium innebär att du godkänner att delta i sådan BETA-testning av Wix tjänster.

#Sammanfattning

Vi ger inga garantier avseende våra tjänster, inklusive deras kvalitet, pålitlighet, säkerhet, kompatibilitet och förutsättningar.

Det kan hända att vi övervakar och redigerar din hemsida och ditt innehåll.

Vi ska dock inte anses vara en "utgivare" av ditt innehåll, vi stöder inte ditt innehåll och är inte ansvariga för något innehåll som används av dig eller någon annan.

Det finns risker med att använda våra eller någon annans tjänster. Du godtar dessa risker.

Vissa av våra tjänster är fortfarande i BETA-versionen och kan innehålla buggar eller uppleva störningar.

15. Ansvarsbegränsning

I den mån det är tillåtet enligt lag i varje tillämplig jurisdiktion är Wix, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och/eller ombud inte ansvariga gentemot dig överhuvudtaget för några direkta, indirekta, oavsiktliga eller särskilda skador eller skadestånd vars syfte är att avskräcka eller bestraffa, inklusive skador som uppkommit på grund av (1) fel, misstag eller oriktigheter i något innehåll, (2) personskada eller skada på egendom som kan kopplas till din användning av Wix tjänster, (3) någon obehörig åtkomst till eller användning av våra servrar och/eller någon personlig information och/eller annan information som lagrats däri, (4) störning eller upphörande av överföring till eller från Wix tjänster, (5) användning eller visning av något innehåll eller användarinnehåll som publicerats, mejlats, överförts eller på annat vis tillgängliggjorts via Wix tjänster, (6) händelser som rimligtvis är bortom Wix kontroll, inklusive internetfel, utrustningsfel, strömavbrott, strejk, arbetskonflikter, upplopp, uppror, sociala oroligheter, brist på arbetskraft eller material, bränder, översvämningar, stormar, jordbävningar, explosioner, force majeure, krig, terrorism, intergalaktiska strider, statliga åtgärder, beslut från domstol eller myndigheter och icke-utförande från tredje part och/eller (7) förlust av användning, data, vinster, goodwill eller andra immateriella förluster som orsakas av användningen av eller oförmågan att använda några eller alla Wix tjänster.

 

Du bekräftar och godkänner att dessa ansvarsbegränsningar är en överenskommen riskfördelning som utgör en del av vederlaget för Wix tjänster till dig, och sådana begränsningar gäller även om Wix har informerats om risken för sådant ansvar.

#Sammanfattning

Med förbehåll för tillämplig lag är vi inte ansvariga för några skador.

16. Ersättning

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla Wix, dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, anställda, dotterbolag och ombud skadeslösa från och emot alla anspråk, skadestånd, skyldigheter, förluster, ansvar, kostnader, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som härrör från: (1) ditt brott mot något villkor i dessa användningsvillkor eller något annat Wix-villkor, (2) ditt brott mot någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, åtkomsträttigheter, äganderätt och rätt till integritet, som härrör från din användarplattform eller ditt användarinnehåll och/eller din användning av Wix tjänster, inklusive, utan begränsning, Wix-tjänsternas åtgärder till din förmån och/eller (3) någon annan typ av påstående om att din användarplattform och/eller ditt användarinnehåll har orsakat skada för tredje part.

#Sammanfattning

Om vi blir stämda eller på annat vis råkar ut för något på grund av något du gjort, står du för alla tillhörande kostnader och skadestånd.

17. Allmänt
17.1. Ändringar och uppdateringar

Wix förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avsluta vilka Wix-tjänster som helst (eller vilka som helst funktioner i eller priser för dessa) och/eller avbryta din åtkomst till vilka Wix-tjänster som helst (inklusive borttagning av material som du skapat i samband med Wix tjänster), av vilken anledning som helst, och/eller att ändra vilka som helst av Wix villkor med eller utan föregående meddelande – när som helst och hur som helst. 
 

Du samtycker till att Wix inte ska vara ersättningsansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för eventuella ändringar i eller avbrott av sådana Wix-tjänster (eller material, innehåll eller tjänster som skapats, utvecklats eller anslutits av dig i samband med Wix tjänster).
 

​Om sådana ändringar innefattar betalning av ytterligare avgifter meddelar vi dig om sådana avgifter innan vi möjliggör sådana specifika ändringar. Om du underlåter eller vägrar att betala sådana avgifter kan vi (efter eget gottfinnande) avsluta ditt användarkonto (såsom beskrivs närmare i avsnitt 7 ovan), fortsätta att stödja de tidigare aktuella Wix-tjänsterna utan att möjliggöra sådana ändringar, eller ge dig alternativa tjänster.

#Sammanfattning

Vi kan när som helst göra ändringar i våra tjänster eller dessa villkor.

17.2. Tillämplig lag och jurisdiktion, avstående från grupptalan

Du erkänner och samtycker uttryckligen till att Wix har rätt att genomdriva dessa Användarvillkor mot dig.
 

Wix villkor, rättigheter och rättsmedel som tillhandahålls härunder, och alla anspråk och tvister som relaterar härtill och/eller till Wix tjänster, dess tolkning, eller dess överträdelse, uppsägning eller giltighet, relationer som uppkommer från eller i enlighet med Wix villkor, eller någon relaterad transaktion eller något relaterat köp omfattas av, tolkas enligt och verkställs i alla avseenden enbart och uteslutande i enlighet med de interna materiella lagar som gäller i Staten Israel, utan hänsyn till dess lagvalsregler.
 

Alla sådana anspråk och tvister skall föras in och härmed samtycker du till att de uteslutande avgörs av en behörig domstol i Tel Aviv, Israel. Tillämpningen av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor utesluts härmed uttryckligen.
 

​Med förbehåll för tillämpliga lagar ska alla tvister mellan dig och Wix endast lösas individuellt och du ska inte ha rätt att väcka talan mot Wix som kärande eller medlem i en grupptalan eller konsoliderad eller representativ talan (eller i något annat rättsligt förfarande som utförs av en grupp eller av representanter på andras vägnar).
 

​Utan hinder av eventuella motsatta bestämmelser i detta avsnitt 17.2 gäller följande om du befinner dig i USA: (i) Den jurisdiktion som reglerar alla aspekter av den betalningstransaktion som anges i avsnitt 6 mellan dig och Wix ska vara delstaten New York, utan hänsyn till dess lagvalsprinciper och (ii) alla anspråk och tvister i samband med den betalningstransaktion som anges i avsnitt 6 ska väckas – och du samtycker härmed till att de uteslutande avgörs av – en behörig domstol i New York, New York.

#Sammanfattning

Dessa villkor och vår relation omfattas av lagarna i staten Israel. Eventuella tvister mellan oss kan endast dras inför domstol i Tel Aviv, Israel.

17.3. Meddelanden

Vi kan meddela dig med hjälp någon av följande metoder: (1) via Wix tjänster, inklusive genom en banderoll eller ett popup-fönster på Wix hemsida, ditt användarkonto eller någon annanstans, (2) via e-post, som skickas till den e-postadress som du har gett, (3) via din återförsäljare om du är återförsäljaranvändare och/eller (4) via något annat kontaktmedel, inklusive ett telefonnummer eller en fysisk adress som du har gett oss. Wix meddelande till dig eller din återförsäljare anses vara mottaget och gällande inom tjugofyra (24) timmar efter att det publicerades eller skickades med någon av föregående metoder, såvida inget annat anges i meddelandet.

#Sammanfattning

Vi kan skicka meddelanden till dig (eller din återförsäljare, om du är återförsäljaranvändare) via våra tjänster, e-post eller andra kontaktuppgifter du tillhandahållit oss.

17.4. Relation

Wix villkor och din användning av Wix tjänster skapar inte, och ska inte anses skapa, ett partnerskap, ett joint venture, ett anställningsförhållande, agentförhållande eller ett franchise–franchisetagarförhållande mellan dig och Wix.

#Sammanfattning

Ditt godkännande av dessa villkor och tjänster bildar inte ett partnerskap eller någon särskild relation mellan oss.

17.5. Fullständigt avtal

Dessa användningsvillkor, tillsammans med Wix villkor och eventuella andra juridiska meddelanden eller avgiftsmeddelanden som du fått av Wix utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Wix avseende ämnet i avtalet, och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, överenskommelser, löften, villkor, förhandlingar, kontrakt eller utfästelser mellan dig och Wix, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, inklusive de som görs av eller mellan någon av våra respektive företrädare avseende någon av Wix tjänster. Vidare godkänner du att du inte förlitar dig på något löfte, uttalande, någon uppmuntran, utfästelse, upplysning eller Wix upplysningsplikt när du förbinder dig till Wix villkor.

#Sammanfattning

Dessa villkor (tillsammans med ytterligare villkor) utgör det enda och fullständiga avtalet mellan oss.

17.6. Överlåtelse
 1. Wix kan överlåta dess rättigheter och/eller skyldigheter härunder och/eller överföra äganderätten och titeln i Wix tjänster och/eller licensierat innehåll till tredje part utan ditt medgivande och utan förvarning. Du får inte överlåta eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter härunder utan ett skriftligt medgivande från Wix. Alla försök till att överlåta eller faktisk överlåtelse därav utan ett uttryckligt, skriftligt medgivande från Wix är ogiltigt. Under alla omständigheter ger en överlåtelse eller överföring i enlighet med detta avsnitt ‎17.6 i sig varken Wix eller dig rätt att avsluta några aktiva Wix-tjänster eller tjänster från tredje part.

 2. Om du är återförsäljaranvändare kan ditt abonnemang hos återförsäljaren med avseende på ditt användarkonto eller användarplattform (eller någon del därav) tilldelas Wix. Du samtycker till att om ditt abonnemang (eller någon del därav) på ett Wix-användarkonto eller en användarplattform hos återförsäljaren tilldelas Wix, kommer dina fortsatta rättigheter att komma åt och använda ditt användarkonto och användarplattform att omfattas av dessa användarvillkor, i sin helhet (som kan ändras från tid till annan) och du samtycker till den fullständiga tillämpningen av dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, fakturerings- och betalningsbestämmelserna som finns häri. Du samtycker till att efter en sådan överlåtelse ska du, på begäran av Wix, tillhandahålla sådan information som krävs för att säkerställa betalning för alla betaltjänster som påbörjas efter sådan överlåtelse.

#Sammanfattning

Vi kan tilldela våra rättigheter och skyldigheter till andra parter. Du får bara göra detsamma med vårt skriftliga samtycke.
Om du är återförsäljaranvändare kan ditt användarkonto tilldelas Wix. I sådant fall, om du vill fortsätta använda ditt användarkonto, samtycker du till att vara bunden av Wix användarvillkor och tillhandahålla Wix eventuell obligatorisk information för att säkra betalningar för eventuella betaltjänster du köper.

17.7. Avskiljbarhet och dispens

Om en behörig domstol anser att någon bestämmelse i Wix villkor är ogiltig, olaglig, eller av någon anledning ogenomförbar ska sådan bestämmelse anses vara avskiljbar, och påverkar inte giltigheten eller verkställigheten hos återstående bestämmelser. En dispens för brott mot eller försummelse av något av Wix villkor ska inte anses vara en dispens för eventuella föregående eller efterföljande brott eller försummelser.

#Sammanfattning

Dessa villkor är fristående från varandra, i händelse av att något av dem visar sig vara ogiltigt.

17.8. Tolkning

Alla rubriker, överskrifter eller avsnittstitlar häri samt alla förklaringar och sammanfattningar i den vänstra kolumnen, "#Sammanfattning", tillhandahålls enbart av bekvämlighetsskäl, och definierar eller förklarar inte på något sätt något avsnitt eller någon bestämmelse härav och är därmed inte juridiskt bindande på något sätt.

Dessa användarvillkor skrevs på engelska och översattes till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och visa versioner på andra språk genom att ändra språkinställningarna på din Wix-hemsida. Om en översatt (icke-engelsk) version av dessa användningsvillkor på något sätt strider mot den engelska versionen råder bestämmelserna i den engelska versionen.

#Sammanfattning

Endast den högra kolumnen är juridiskt bindande (denna kolumn är bara för tydlighetens skull).

Översatta (icke-engelska) versioner av dessa villkor tillhandahålls enbart av bekvämlighetsskäl.

17.9. Kontakta kundtjänst

För att komma i kontakt med vår kundtjänst - använd något av alternativen nedan:

Gå till Wix Hjälpcenter som finns på: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

#Sammanfattning

Har du några frågor eller förslag? Vi tar gärna emot dem!

bottom of page