top of page

Wix.coms Sekretesspolicy

Gäller från och med 3 mars 2024

Välkommen till Wix.coms Sekretesspolicy!

1. Läs noggrant!

Wix.com hyser ett starkt engagemang för sina besökares och användares privatliv. I detta syfte beskriver denna Sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) hur Wix.com Ltd., tillsammans med dess närstående bolag runtom i världen (“Wix”, “vi”, “vårelleross”), samlar in, använder och delar dina Personuppgifter, liksom en förklaring av de rättigheter som du kan ha beträffande Personuppgifterna. Denna Sekretesspolicy tillämpas på alla Wix användare, med vilka avses oregistrerade besökare, registrerade besökare och premiumanvändare (tillsammans kallade ”Användare”, “du” eller “din”), och på alla Wix tjänster, med vilka avses våra webbplatser (www.wix.com och alla dess underdomäner, “Webbplatsen”), webbapplikationer (“Wix Applikationer”), mobilapplikationer (“Mobilappar”), och relaterade tjänster (tillsammans benämnda “Tjänsterna”). Denna Sekretesspolicy är inte avsedd att ersätta villkoren i något avtal som du har med oss eller några rättigheter som du kan ha enligt tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

​Läs denna policy och se till att du är helt införstådd med vår praxis i samband med dina personuppgifter innan du besöker eller använder någon av våra Tjänster.  Om du läser och förstår denna Sekretesspolicy fullständigt och fortfarande motsätter dig vår praxis måste du omedelbart lämna denna webbplats, applikation eller tjänst och avbryta all användning av våra Tjänster.  Om du har några frågor om denna policy eller oroar dig över något i policyn, var god kontakta oss här.

#Sammanfattning

Denna policy beskriver vår sekretesspolicy – vilka Personuppgifter vi samlar in om våra Användare, vad vi gör med dem, hur vi skyddar dem samt dina rättigheter beträffande dina Personuppgifter.

Genom att ansluta till eller använda någon av våra Tjänster bekräftar du att du har läst denna Sekretesspolicy.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?
2.1. Användarinformation:

För att tillhandahålla dig Tjänsterna måste vi samla in Personuppgifter kopplade till en identifierad eller identifierbar fysisk person (“Personuppgifter”). Vi samlar in Personuppgifter som du tillhandahåller oss från din användning av Tjänsterna och från andra källor. Vi samlar in följande typer av Personuppgifter om dig:

 1. Information som du tillhandahåller oss. När du registrerar dig för våra Tjänster, prenumererar på vår(a) blogg(ar) eller nyhetsbrev, köper och/eller registrerar domännamn, använder någon av våra Tjänster, och/eller när du kontaktar oss direkt genom någon kommunikationskanal (t.ex. Wix supportärenden eller e-post) kan du tillhandahålla oss Personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, Personuppgifter beträffande betalning (för Användare av förbetalda Tjänster), Personuppgifter som du anger i kommunikation med oss och med andra användare på vår plattform, samt Personuppgifter som finns i scannade ID-dokument (såsom ID-kort, körkort, pass eller officiella dokument om bolagsregistrering).    

 2. Uppgifter som vi samlar in när du använder Tjänsterna. När du besöker, laddar ner och/eller använder någon av våra Tjänster kan vi samla in aggregerade Personuppgifter om användning, såsom Besökares och Användares webbaktivitet och ”klickmönster” på Tjänsterna, färgdiagram för sessionen och scrollningar samt icke-identifierande Personuppgifter om Besökarens eller Användarens enhet, operativsystem, webbläsare, skärmupplösning, tangentbords- och språkinställningar, internetleverantör, hänvisande sida, utgångssida, datum- och tidsstämpel osv.

 3. Information vi samlar in från andra källor. Vi kan samla in Personuppgifter om dig från tredjepartskällor, såsom i) säkerhetsgaranter, leverantörer av förebyggande åtgärder mot bedrägerier, t.ex. för att hjälpa oss att sortera bort användare som är förknippade med bedrägeri, ii) sociala medieplattformar: när du loggar in eller registrerar dig genom att använda ditt sociala mediekonto kan vi ta emot Personuppgifter från den tjänsten (t.ex. ditt användarnamn, grundläggande Personuppgifter om din profil) och i vissa fall kan vi samla in Personuppgifter från ledande förstärkningsbolag som hjälper oss att förbättra vårt tjänsteutbud, iii) reklam- och marknadsföringspartners i syfte att granska, hantera och mäta våra marknadsföringskampanjer.

#Sammanfattning

För att tillhandahålla våra Tjänster kan vi samla in Personuppgifter om våra Användare.

Personuppgifterna är de som kommer från dig när du besöker eller använder våra tjänster, Personuppgifter vi samlar in automatiskt och Personuppgifter vi samlar in från andra källor.

2.2. Information om Användares användare

Vi kan också samla in Personuppgifter som tillhör besökare och användare av våra Användares webbplatser eller tjänster (“Användares användare”), endast på våra Användares vägnar (såsom beskrivs vidare i Avsnitt 6 nedan).

2.3. Uppgifter om jobbsökande hos Wix

Vi samlar också information som tillhandahålls oss av jobbsökande hos Wix (“Kandidater”) när de söker någon av vakanserna som publiceras på https://www.wix.com/jobs, via e-post eller på annat sätt (som beskrivs närmare i vår Sekretesspolicy för jobbsökande).

3. Därför samlar vi in Personuppgifter

Vi använder dina Personuppgifter i följande syften:

 1. För att tillhandahålla och driva Tjänsterna.

 2. För att ytterligare utveckla, anpassa, expandera och förbättra våra Tjänster baserat på Användarnas vanliga eller personliga preferenser, upplevelser och svårigheter.

 3. För att förse våra Användare med regelbunden kundservice och teknisk support.

 4. För att kunna kontakta våra Användare med allmänna eller personligt anpassade servicerelaterade meddelanden och marknadsföringsmeddelanden (vilket beskrivs ytterligare i avsnitt 8 nedan).

 5. För att hjälpa oss att uppdatera, expandera och analysera våra register för att identifiera nya kunder

 6. För att underlätta, sponsra och erbjuda vissa tävlingar, evenemang och kampanjerbjudanden, avgöra deltagares rätt att delta, övervaka prestationer, kontakta vinnare och bevilja belöningar och förmåner

 7. För att analysera våra resultat och marknadsföringsaktiviteter

 8. För att skapa aggregerade statistiska data och andra aggregerade och/eller härledda Personuppgifter som vi eller våra affärspartner kan använda för att tillhandahålla och förbättra våra respektive tjänster

 9. För att tillhandahålla dig professionell support

 10. För att förbättra vår kapacitet för datasäkerhet och förebyggande av bedrägerier

 11. För att uppfylla tillämpliga lagar och bestämmelser.


​Vi kan använda tekniker som "maskininlärning" (europeisk lag hänvisar till detta som "automatiserat beslutsfattande") för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. När vi använder maskininlärning har vi antingen: (i) fortfarande en människa involverad i processen (och är därför inte helt automatiserade); eller (ii) använder maskininlärning på sätt som inte har betydande integritetsimplikationer (till exempel genom att ändra ordning på hur applikationer kan visas när du besöker Wix App Market). Vi kan också använda maskininlärning för att hjälpa oss att övervaka, identifiera och stänga av konton som skickar skräppost eller deltar i annan otillåten eller bedräglig aktivitet.

Vi kommer endast att använda dina Personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 3 när:

 1. Vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal eller vidta åtgärder för att ingå ett avtal med dig (t.ex. för att förse dig med en webbplatsbyggare eller förse dig med vårt kundstöd och vår tekniska support).

 2. Vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en tillämplig rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi har, eller

 3. Vår användning av dina Personuppgifter är nödvändig för att stödja legitima intressen vi har som företag (t.ex. att underhålla eller förbättra våra Tjänster och effektiviteten hos Wix genom att identifiera tekniska problem), förutsatt att sådan användning alltid sker på ett sätt som är proportionerligt och som respekterar dina rättigheter vad gäller din integritet.

#Sammanfattning

Vi använder Personuppgifterna som vi samlar in om dig för att tillhandahålla våra tjänster och göra dem bättre och säkrare.

Vi samlar också in och använder Personuppgifter i syfte att kontakta Användare och uppfylla lagar som är tillämpliga för oss.

4. ​Hur vi delar dina Personuppgifter
4. ​Hur vi delar dina Personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer och andra (eller på annat sätt ge dem tillgång till uppgifterna) på följande sätt och i följande fall:

Tredjepartstjänster: Wix samarbetar med ett antal utvalda tjänsteleverantörer vars tjänster och lösningar kompletterar, underlättar och förbättrar våra egna.  Dessa omfattar hosting- och serversamlokaliseringstjänster, meddelande- och innehållsleveransnätverk (CDN-nätverk), data- och cybersäkerhetstjänster, fakturerings- och betalningstjänster, domännamnsregistratorer, tjänster för upptäckt och förebyggande av bedrägerier, webbanalys, e-postdistributions- och övervakningstjänster, sessionsregistrerings- och fjärråtkomsttjänster, prestandamätnings-, dataoptimerings- och marknadsföringstjänster, innehållsleverantörer samt våra juridiska och finansiella rådgivare (gemensamt kallade ”Tredjepartsleverantör(er)”).

Wix kan dela följande kategorier av Personuppgifter med Tredjepartsleverantörer i affärssyfte:

 • Identifierare, inklusive namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare, IP-adress, e-postadress, kontonamn eller andra liknande identifierare.

 • Kommersiella personuppgifter, till exempel Personuppgifter beträffande produkter eller tjänster som har köpts, erhållits eller beaktats.

4.1.

#Sammanfattning

Vi kan dela våra Personuppgifter från våra Användare och Användares användare med flera tredje parter, däribland vissa tjänsteleverantörer och tjänstemän inom brottsbekämpande myndigheter.

Personuppgifterna får endast delas i enlighet med denna policy.

Brottsbekämpning, rättsliga krav och skyldigheter Wix kan avslöja eller på annat sätt tillåta åtkomst till information som faller under någon av de personuppgiftskategorier som beskrivs i den här sekretesspolicyn enligt rättsliga krav, såsom kallelse till domstol, rättsliga förfaranden, beslut om husrannsakan eller domstolsbeslut, eller för att uppfylla tillämpliga lagar, om vi i god tro anser att vi är skyldiga att göra det enligt lag, oavsett om vi meddelar dig eller inte.

4.2.

Skydd av rättigheter och säkerhet Wix kan dela information som faller under någon av de personuppgiftskategorier som beskrivs i den här sekretesspolicyn med andra om vi i god tro anser att det hjälper till att skydda rättigheter, egendom eller den personliga säkerheten för Wix, någon av våra Användare, Användares användare eller allmänheten, oavsett om vi meddelar dig eller inte.

4.3.

Wix dotterbolag och närstående bolag

Vi kan dela dina personuppgifter internt inom vår bolagsgrupp för de syften som redogörs för i denna sekretesspolicy. Exempelvis kan vi dela dina personuppgifter med Wix.com Inc., vårt USA-baserade dotterbolag, när vi tillhandahåller dig (och dina användare) våra tjänster.

Delning av personuppgifter från Wix dotterbolag och närstående bolag i Europeiska unionen, Storbritannien och Schweiz med Wix dotterbolag belägna utanför dessa regioner kommer endast ske under en godkänd överföringsprocess, som relevanta standardavtalsklausuler.

4.4.

I anslutning till ändringar i företagsledningen: Utöver ovanstående, skulle Wix eller något av dess närstående bolag genomgå ändringar med avseende på styrning medelst sammanslagning, förvärv eller uppköp av väsentligen samtliga dess tillgångar, kan dina personuppgifter delas med inblandade parter i sådant fall.

4.5.

Under ditt vidare överinseende: Wix tjänster gör att du med olika metoder kan skaffa och ansluta diverse tredjepartstjänster, produkter och verktyg för att förbättra dina webb- och mobilhemsidor, inklusive men inte begränsat till applikationer och widgets som erbjuds av tredje part via Wix webbplats (inklusive Wix App Market), betaltjänstleverantörer för e-handel, tredjepartsdesigners som kan hjälpa dig med din hemsida etc. (tillsammans “Tredjepartstjänster”). Om du väljer att ansluta sådana tredjepartstjänster kan de få tillgång till och behandla personuppgifter från användares användare som samlas via dina webb- eller mobilhemsidor. Till exempel:

a) Inramade sidor: Våra tjänster kan göra det möjligt för dig att integrera tredjepartstjänster direkt på dina webb- eller mobilhemsidor, till exempel via sidinramningstekniker för att hantera innehåll till eller från tredjepartstjänster eller andra aktörer (“Ramar”). I sådana fall kan tredjepartstjänsterna samla personuppgifter från användares användare.

 

b) App Market-utvecklare: Som en del av vårt App Market-program tillåter vi tredjepartsutvecklare (”Tredjepartsutvecklare”) att utveckla och erbjuda användare sina egna applikationer via Wix App Market (”Tredjepartsapp(ar)”), som du kan integrera på dina webb- eller mobilsidor.

​Varje Tredjepartsutvecklare är bunden av partneravtalet för Wix App Market, som bland annat innehåller begränsningar av hur de får komma åt, lagra och använda de Personuppgifter som du och/eller dina användare tillhandahåller dem.

 

c) Funktioner för sociala medier: Med våra tjänster kan du komma att kunna integrera vissa funktioner och widgetar för sociala medier, funktioner för enkel inloggning, t.ex. ”Facebook Connect” och ”Google Sign-in” (”Funktioner för sociala medier”) på dina webb- eller mobilsidor. Dessa funktioner för sociala medier kan samla in Personuppgifter från dina användare, t.ex. identifierare som namn, alias, unika identifikationer, onlineidentifikationer, IP-adress, e-postadress eller andra liknande identifikationer. Funktioner för sociala medier hanteras antingen av tredje part eller direkt i våra Tjänster.
 

Observera att Wix i exemplen i avsnitt 4.6 ovan endast agerar som en mellanliggande plattform där du kan förvärva tjänster från sådana tredjepartsleverantörer (inklusive, men inte begränsat till tredjepartsutvecklare, tredjepartsappar och funktioner för sociala medier) med vilka du kan interagera direkt och efter ditt gottfinnande. I det avseendet agerar Wix som en tjänsteleverantör åt dig och delger tredjepartstjänsterna information å dina vägnar. Wix delar bara dina användares personuppgifter med tredjepartstjänster under ditt överinseende eller med din tillåtelse och är inte och ska inte på något sätt hållas ansvarigt eller skyldigt för hur sådana tredjepartstjänster hanterar sådana personuppgifter.
 

Wix kontrollerar inte är och är inte ansvarigt för några tredjepartstjänsters handlingar eller policyer, och din användning av tredjepartstjänster sker på egen risk. Vi uppmanar dig att läsa tredjepartstjänstens sekretesspolicy och be tredjepartstjänsten reda ut eventuella oklarheter innan du beslutar att installera och/eller använda deras tjänster.

4.6.

5. Var lagrar vi dina Personuppgifter?

Wix behandlar data om individer över hela världen och kan överföra din personliga information utanför ditt land. Din säkerhet, integritet och konfidentialitet är vår högsta prioritet och det är därför Wix genomför en granskningsprocess som inkluderar en bedömning av integritetslagarna i dessa länder för att validera att de har starka dataskyddslagar.

5.1.

Användarens personliga information kontrolleras av Wix.com Ltd. i Israel, som Europeiska kommissionen anser som ett land som erbjuder en adekvat skyddsnivå för personlig information från bosatta i EU:s medlemsstater (se här).

5.2.

Om du befinner dig i Europa, Storbritannien eller Schweiz kommer vi, när vi överför din personliga information till en plats utanför Europa, se till att (i) det finns en skyddsnivå som anses tillräcklig av Europeiska kommissionen eller (ii) att de relevanta standardavtalsklausulerna finns på plats (dvs. den tillämpliga modulen i om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 från den 4 juni 2021, som är tillgänglig här, och ICO:s International Data Transfer Addendum till EU-kommissionens standardavtalsklausuler version B1.0, i kraft från 21 mars 2022, som den revideras under avsnitt ‎‎18 i dess obligatoriska klausuler).

 

När Wix överför Personlig information från EU till ett tredje land som Europeiska kommissionen inte anser kommer att skydda din information på ett adekvat sätt säkerställer Wix att vi har vidtagit ytterligare åtgärder för att följa de europeiska dataskyddslagarna.

5.3.

#Sammanfattning

Vi kan lagra och behandla Personuppgifter i USA, Europa, Israel eller i andra jurisdiktioner, antingen själva eller med hjälp av våra närstående bolag och tjänsteleverantörer.

 

​Wix lagringsleverantörer är bundna enligt avtal att skydda och säkerställa dina uppgifter.
Bland annat försäkrar Wix att adekvat säkerhet eller relevanta standardavtalsklausuler är på plats för internationell överföring av EU-användares data.

Privacy Shield-certifiering: Wix och dess närstående bolag, inklusive DeviantArt Inc., deltar i och har certifierat att de följer EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework. Här kan du läsa mer om Privacy Shield Framework på USA:s handelsdepartements hemsida.

Med avseende på personlig information som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield Framework är Wix.com föremål för U.S.A. Federal Trade Commissions (FTC) tillsynsbefogenheter. I enlighet med Privacy Shield-principerna förbinder sig Wix.com att lösa klagomål om vår insamling eller användning av din personliga information. EU- och schweiziska medborgare med förfrågningar eller klagomål angående vår Privacy Shield-policy bör först kontakta oss på: privacy@wix.com.

Wix.com har vidare åtagit sig att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till en alternativ tvistlösningsleverantör i USA. Om du inte får ett bekräftelse på ditt klagomål i tid från oss, eller om vi inte har behandlat ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt, kan du - under vissa villkor som beskrivs på Privacy Shield-webbplatsen - åberopa bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts. Om du har ett olöst sekretess- eller dataanvändningsproblem som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt, vänligen kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request för mer information eller för att lämna in ett klagomål. Tjänsterna tillhandahålls utan kostnad för dig.

För att undvika tvivel förlitar sig Wix inte på Privacy Shield som en mekanism för överföring av GDPR-skyddade personuppgifter. För närvarande förlitar sig Wix endast på andra överföringsmekanismer, som beskrivs ovan, såsom SCC eller ett adekvat beslut.

5.4.

6. Personuppgifter om Användares användare
6. Personuppgifter om Användares användare

Wix kan samla in, lagra och behandla vissa Personuppgifter om Användares användare (”Information om Användares användare”), dock endast på våra Användares vägnar och uppdrag. Till exempel kan alla våra Användare importera sina e-postkontakter från tredjepartstjänster som Gmail eller på annat sätt samla och hantera kontakter via sin Användarwebbplats. Sådana kontakter lagras sedan hos Wix på Användarens vägnar.

För sådana syften fungerar Wix som, och ska betraktas som, ”Personuppgiftsbiträde” och inte som ”Personuppgiftsansvarig” (så som dessa två termer med stor begynnelsebokstav definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning) beträffande sådan Information om Användares användare.

 

De Användare som sköter och driver sådana Användarwebbplatser ska betraktas som ”Personuppgiftsansvariga” för sådan Information om Användares användare och är ansvariga för att de följer alla lagar och bestämmelser som kan gälla för insamling och kontroll av sådan Information om Användares användare, inklusive alla integritets- och dataskyddslagar i alla relevanta jurisdiktioner. 

 

Behandlingen av användarnas användares personuppgifter ska äga rum inom Europeiska unionens territorium, Israel eller tredje land, territorium eller en eller fler specificerade sektorer inom det tredje land i vilket Europeiska kommissionen har bestämt att det kan försäkra tillräckligt skydd samt att denna behandling och överföring kommer att följa Data Processing Addendum - Users (“DPA”). Eventuell överföring till och behandling i tredje land utanför Europeiska unionen som inte försäkrar tillräckligt skydd enligt Europeiska kommissionen ska äga rum enligt en godkänd överföringsprocess, enligt vad som anges i DPA.

Du är ansvarig för säkerheten och integriteten hos samt  tillåten användning av Användares användares Personuppgifter samt för att erhålla alla samtycken och tillåtelser och tillhandahålla alla meddelanden beträffande korrekt behandling som krävs för insamling och användning av sådana uppgifter. 

Wix kan inte tillhandahålla juridisk rådgivning till Användare eller Användares användare men vi rekommenderar att alla Användare publicerar och upprätthåller tydliga och omfattande sekretesspolicyer på sina Användarwebbplatser i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser och att alla Användares användare läser dessa policyer noggrant och säkerställer att de förstår dem och, i den omfattning det krävs enligt lag, samtycker till dem.

För mer information om hur Användares användares Personuppgifter kan hanteras av Wix (vilket kan vara relevant för det specifika meddelande som du tillhandahåller och/eller samtycke som du erhåller från Användares användare), se avsnitt 4, 12 och 13.

 

Om du är besökare, användare eller kund hos någon av våra Användare ber vi dig vänligen läsa följande: Wix har ingen direkt relation till Användares användare vars Personuppgifter vi behandlar. Om du är besökare, användare eller kund hos någon av våra Användare och vill lägga fram en begäran eller ställa någon fråga beträffande dina Personuppgifter måste du kontakta Användaren/Användarna direkt.  Om du t.ex. vill komma åt, korrigera, ändra eller ta bort felaktiga Personuppgifter som Wix behandlar på vägnar av våra Användare måste du rikta din fråga till den relevanta Användaren (som är ”Personuppgiftsansvarig” för sådana uppgifter).  Om vi uppmanas att ta bort Användares användares Personuppgifter kommer vi att svara på en sådan begäran i god tid efter verifiering och i enlighet med tillämplig lag (till exempel, trettio (30) dagar enligt GDPR). Om inget annat anges av vår Användare behåller vi Personuppgifterna om Användarens användare under den period som anges i avsnitt 12 nedan.

#Sammanfattning

Wix kan samla in och behandla Personuppgifter om Användares användare.

Vi gör detta endast på våra användares vägnar och uppdrag.

Våra användare är ensamt ansvariga för Personuppgifter om Användares användare, inklusive för deras lagenlighet, säkerhet och integritet.

Wix har inte någon direkt relation till någon av våra Användares användare. Om du är en Användares användare, vänligen kontakta Wix-webbplatsens ägare direkt.

7. Användning av webbkakor och andra tredjepartstekniker
7. Användning av webbkakor och andra tredjepartstekniker

Vi och våra tredjepartsleverantörer använder webbkakor och andra liknande tekniker (“webbkakor”) för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och säkerställa att prestandan är korrekt, för att analysera våra prestanda- och marknadsföringsaktiviteter och för att göra din upplevelse mer personlig.

Du kan lära dig mer om hur vi använder och hur du kan utöva kontroll över dem i vår policy för webbkakor.

Vänligen notera att vi inte ändrar vår praxis som svar på en ”spåra inte”-signal från HTTP-rubriken från en webbläsare eller mobilapplikation. Dock tillåter de flesta webbläsare att du kontrollerar webbkakor, inklusive om du vill acceptera dem eller inte, och att du kan ta bort dem. I de flesta webbläsare kan du göra inställningar så att du får meddelanden om du tar emot en webbkaka, eller välja att blockera webbkakor.

#Sammanfattning

Vi och vissa tredjepartstjänster kan använda webbkakor och liknande spårningstekniker bland våra tjänster.

Dessa tekniker används mest för stabilitet, säkerhet, funktion, prestanda och marknadsföringssyften.

Meddelanden från Wix
8. Meddelanden från Wix
8.1. Marknadsföringsmeddelanden:

Vi kan använda dina Personuppgifter för att skicka dig marknadsföringsinnehåll och meddelanden via e-post, textmeddelanden, meddelanden inom vår plattform, marknadsföringssamtal och liknande kommunikationsformer från Wix eller våra partners (som agerar på Wix vägnar) genom sådana medel. 

Om du inte vill ta emot sådana marknadsföringsmeddelanden eller samtal kan du när som helst meddela Wix eller följa de ”avregistrerings-” eller STOPP-instruktioner som finns tillgängliga i de marknadsföringsmeddelanden som du får.

8.2. Service- och faktureringsmeddelanden:

Wix kan också kontakta dig med viktig information om våra Tjänster eller din användning av dem.

Vi kan till exempel skicka dig ett meddelande (genom något av våra tillgängliga medel) om en viss Tjänst tillfälligt är avstängd för underhåll, svara på ditt supportärende eller e-postmeddelande, skicka dig påminnelser eller varningar om kommande eller sena betalningar för dina nuvarande eller kommande abonnemang, vidarebefordra klagomål om din Användarwebbplats eller meddela dig om väsentliga ändringar i våra Tjänster.

Det är viktigt att du alltid har möjlighet att ta emot sådana meddelanden. Du kan därför inte avanmäla dig från att erhålla sådana Service- och faktureringsmeddelanden såvida du inte längre är Användare hos Wix (vilket kan åstadkommas genom att avaktivera ditt konto).

#Sammanfattning

Vi kan skicka dig marknadsföringsmeddelanden och innehåll.

Du kan enkelt avanmäla dig från att ta emot marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta oss eller avregistrera dig.

Vi kan också kontakta dig med service- och faktureringsrelaterade meddelanden och innehåll.  Du kan inte avanmäla dig från att ta emot sådana meddelanden.

9. Dina rättigheter när det gäller dina Personuppgifter
9. Dina rättigheter när det gäller dina Personuppgifter

Wix anser det vara av yttersta vikt att alla Wix-användare har kontroll över sina personuppgifter. Därför kan du, beroende på hur du använder Wix tjänster, ha rätt att be om åtkomst till, få en kopia av, uppdatera, göra tillägg i eller radera vissa personuppgifter till en annan tjänst, begränsa eller protestera mot viss användning av dina personuppgifter (till exempel i marknadsföringssyfte). Vidare kan du, när vi är beroende av ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter (till exempel för direktmarknadsföring), dra tillbaka ditt samtycke när som helst med omedelbar verkan.

Wix kommer inte att ta mer betalt av dig om du utövar några av dessa rättigheter och kommer fortsätta tillhandahålla dig samma nivå av service.
 

Om du är Wix-användare kan du komma åt och rätta många av dina personuppgifter direkt via ditt konto eller via onlineformulär som Wix tillhandahåller dig (mer information nedan). Du kan också utöva dina rättigheter genom att mejla din förfrågan till privacy@wix.com, skicka den till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel, eller kontakta vår kundtjänstavdelning. När vi får din förfrågan vidtar vi nödvändiga åtgärder för att bekräfta din identitet innan vi uppfyller din begäran om att skydda din integritet och säkerhet.
 

Innan vi uppfyller din begäran kan vi be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål.  Vi förbehåller oss rätten att debitera en avgift när lagen så tillåter (t.ex. om din begäran är ogrundad eller alltför omfattande).

Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet (men vi rekommenderar ändå att du kontaktar oss först).

Om du är Användare hos Wix och vill erhålla en kopia, komma åt och/eller begära att vi korrigerar de Personuppgifter som du har lagrat hos oss (antingen dina egna eller Användares användares) eller vill begära en lista över vilka (eventuella) Personuppgifter om dig som vi har lämnat ut till tredje part för direktmarknadsföring ska du följa anvisningarna i följande artiklar i hjälpcentret: “Retrieving Your Wix Account Data” eller Permanently Deleting Your Wix Account’”. Du kan även skicka din begäran till Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att svara skyndsamt på din begäran (såvida vi inte behöver ytterligare information från dig för att uppfylla din begäran), i enlighet med rättsliga och andra tillåtna överväganden.

​Om du raderar ditt Wix-konto permanent raderas all din information från Wix databaser. Därefter kan du inte längre använda några av dina Wix-tjänster. Ditt konto och alla dess uppgifter tas bort permanent och Wix kommer inte att kunna återställa ditt konto eller återhämta dina uppgifter i framtiden. Om du kontaktar våra supportkanaler i framtiden kommer systemet inte att känna igen ditt konto och supportpersonalen kommer inte att kunna lokalisera det raderade kontot.

#Sammanfattning

När det gäller de personuppgifter du sparat hos oss har du rätt att komma åt, få en kopia av, uppdatera, göra tillägg i eller radera dina personuppgifter, få rätt till dataportabilitet (i vissa fall), begränsa eller protestera mot viss användning av dina personuppgifter samt dra tillbaka det samtycket du givit oss innan behandlingen.
 

Det är bara att kontakta oss via e-post, brev eller vår kundtjänst eller, om möjligt, fylla i det särskilda formuläret.
 

Du kan även korrigera och/eller uppdatera dina Personuppgifter via ditt användarkonto, om du har ett.

 

Du kan också radera dina Personuppgifter genom att radera hela ditt konto. Vi kommer att svara på din begäran inom en rimlig tidsperiod.

10. Frågor och klagomål
10. Frågor och klagomål

Om du har några frågor eller funderingar om vår insamling, användning eller avslöjande av Personuppgifter, eller om du anser att vi inte har uppfyllt denna Sekretesspolicy eller tillämpliga dataskyddslagar ber vi dig vänligen kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges i slutet av denna Sekretesspolicy.

Vårt dataskyddsombudsteam kommer undersöka klagomålet och avgöra huruvida ett brott har inträffat och vilken åtgärd som eventuellt ska vidtas. Vi tar alla integritetsklagomål på allvar och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att behandla ditt klagomål snabbt och i enlighet med tillämplig lag.  

Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet när som helst. Vi rekommenderar dock att du kontaktar oss först så att vi kan försöka lösa det.

#Sammanfattning

Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet när som helst.  Kontakta dock gärna oss först så att vi kan försöka lösa problemet.

11. Lagring av uppgifter
11. Lagring av uppgifter

Vi kan behålla dina Personuppgifter (liksom Användares användares Personuppgifter) så länge ditt Användarkonto är aktivt, så som anges i denna Sekretesspolicy eller så länge som annars krävs för att tillhandahålla dig våra Tjänster.

Vi kan behålla dina Personuppgifter även efter att du avaktiverar ditt Användarkonto och/eller upphör att använda några särskilda Tjänster, om det är skäligen nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister beträffande våra Användare eller Användares användare, förhindra bedrägeri och missbruk, genomdriva våra avtal och/eller skydda våra legitima intressen.

För att bestämma lämplig lagringsperiod för personlig information tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten hos sådan information, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av sådan information, ändamålen för vilka vi behandlar den och tillämpliga juridiska krav .

#Sammanfattning

Vi kan behålla dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt och längre om så behövs (t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att behålla dem längre eller behöver dem för att skydda våra intressen).

12. Säkerhet
12. Säkerhet

Wix har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda de Personuppgifter du delar med oss, inklusive fysiska, elektroniska och processuella åtgärder. Vi erbjuder bland annat säker åtkomst via HTTPS till de flesta områden på våra Tjänster. Överföring av känslig betalningsinformation (t.ex. kreditkortsnummer) via våra köpformulär skyddas av en SSL-/TLS-krypterad anslutning enligt branschstandard, och vi upprätthåller regelbundet en certifiering enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Vi övervakar också regelbundet våra system för att upptäcka eventuella sårbara punkter och angrepp och söker regelbundet efter nya sätt och Tredjepartstjänster som ytterligare kan förbättra säkerheten i våra Tjänster och skyddet av våra Besökares och Användares integritet.

 

Oavsett de åtgärder och ansträngningar som Wix vidtar kan vi inte garantera, och garanterar inte heller, ett absolut skydd eller absolut säkerhet för dina Personuppgifter, Användares användares Personuppgifter eller något annat innehåll som du laddar upp, publicerar eller på annat sätt delar med Wix eller någon annan person. Vi uppmanar dig därför att skapa starka lösenord för ditt Användarkonto och din Användarwebbplats och undvika att förse oss eller någon annan med känsliga Personuppgifter som du tror skulle kunna orsaka dig väsentlig eller irreparabel skada om den röjs. 

Och eftersom vissa områden i våra Tjänster är mindre säkra än andra (t.ex. om du ställer in ditt supportärende som offentligt i stället för privat eller om du går till en sida utan SSL), och eftersom e-post och snabbmeddelanden inte betraktas som säkra kommunikationsformer, uppmanar vi dig dessutom att inte dela några Personuppgifter i något av dessa områden eller via någon av dessa metoder.

Om du har några frågor om säkerheten i våra Tjänster är du välkommen att kontakta oss här.

#Sammanfattning

Wix värdesätter säkerheten för våra kunders Personuppgifter, och vi gör allt som står i vår makt för att skydda dem. 

Eftersom vi emellertid inte kan garantera ett absolut skydd uppmanar vi dig att vara försiktig, skapa ett starkt lösenord för ditt konto och undvika att skicka in känslig information som kan orsaka stor skada för dig om den röjs.

13. Tredje parts webbplatser
13. Tredje parts webbplatser

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster. Vi är inte ansvariga för sådana webbplatsers eller tjänsters praxis vad gäller integritet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar våra tjänster och att läsa sekretessmeddelanden på varje webbplats och tjänst du besöker innan du tillhandahåller dina Personuppgifter. Denna Sekretesspolicy tillämpas inte på sådana länkade tredje parts webbplatser och tjänster.

#Sammanfattning

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster.

14. Jobbansökningar till Wix 
14. Jobbansökningar till Wix 

Wix välkomnar alla kvalificerade sökande att ansöka till någon av de lediga tjänsterna som publiceras på https://www.wix.com/jobs, genom att skicka oss sina kontaktuppgifter och CV och annan relevant information via ansökningsformuläret på vår webbplats. Wix kommer att hantera dessa uppgifter i enlighet med vår Sekretesspolicy för arbetssökande.

#Sammanfattning

Vi välkomnar alla kvalificerade kandidater att söka till våra lediga tjänster genom att skicka in kontaktuppgifter och meritförteckningar.

Vi kommer endast använda sådana Personuppgifter för våra interna rekryterings-, anställnings- och verksamhetssyften

15. Offentliga forum och användarinnehåll
15. Offentliga forum och användarinnehåll

Våra Tjänster erbjuder offentligt tillgängliga bloggar, grupper och supportforum.  Observera att alla Personuppgifter som du tillhandahåller i sådana områden kan läsas, samlas in och användas av andra som besöker dem. Om du vill begära att dina Personuppgifter tas bort från våra bloggar, grupper eller forum, kontakta oss här. I vissa fall händer det  att vi inte kan ta bort dina Personuppgifter från sådana områden. Om du till exempel använder en tredjepartsapplikation för att publicera en kommentar (t.ex. pluginprogrammet för Facebook) medan du är inloggad på din motsvarande profil hos en sådan tredje part måste du logga in på applikationen eller kontakta dess leverantör om du vill ta bort de Personuppgifter som du har publicerat på den plattformen.
 

Under alla omständigheter avråder vi dig från att lägga upp några

Personuppgifter (oavsett medel) som du inte vill publicera.

Om du laddar upp Användarinnehåll till ditt Användarkonto eller publicerar det på din Användarwebbplats och tillhandahåller det på något annat sätt som en del av användningen av någon Tjänst gör du det på din egen risk. 

Om du laddar upp Användarinnehåll till ditt Användarkonto eller publicerar det på din Användarwebbplats och tillhandahåller det på något annat sätt som en del av användningen av någon Tjänst gör du det på din egen risk. Vi har vidtagit adekvata säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter. Vi kan dock inte kontrollera vad andra Användare eller allmänheten gör om de kommer åt ditt Användarinnehåll och vi är inte ansvariga för eventuellt kringgående av integritetsinställningar eller säkerhetsåtgärder som du eller vi har placerat på din Användarwebbplats (inklusive t.ex. lösenordsskyddade områden på din Användarwebbplats). Du förstår och bekräftar att även när du eller vi har tagit bort Användarinnehåll kan kopior av innehållet fortfarande vara synligt i cacheminnet och arkiverade sidor eller om tredje part (inklusive någon Användares användare) har kopierat eller lagrat sådant Användarinnehåll. För tydlighets skull avråder vi från att ladda upp eller publicera all information som du inte vill ska vara offentlig.

#Sammanfattning

Undvik att publicera information på de offentliga områdena i våra Tjänster, eller på din egen webbplats, om du inte vill att den ska bli offentligt tillgänglig.

16.  Uppdateringar och tolkning
16.  Uppdateringar och tolkning

Vi kan uppdatera denna Sekretesspolicy i enlighet med tillämplig lag och för att återspegla ändringar i vår praxis beträffande insamling, användning och lagring av information. Om vi gör några ändringar som vi (i god tro och enligt eget omdöme) bedömer som ”väsentliga” kommer vi att meddela dig (genom någon av de kommunikationsformer som anges i avsnitt 15.3 i Användarvillkoren) innan ändringen träder i kraft. Beträffande uppdaterad Sekretesspolicy kommer vi, i enlighet med vad som krävs i tillämplig lag, att meddela dig, be om ditt samtycke och/eller vidta andra åtgärder. Vi uppmanar dig att regelbundet granska den här sidan för den senaste informationen om vår Sekretesspolicy. Om inget annat anges gäller vår allra senaste Sekretesspolicy för all information som vi har om dig och Användares användare, vad gäller vår Webbplats, våra Wix-appar, Mobilappar och andra Tjänster.

Varje rubrik, bildtext eller avsnittsrubrik i denna Sekretesspolicy, samt varje förklaring eller sammanfattning under högerkolumnen ”#Sammanfattning”, tillhandahålls endast för bekvämlighets skull och definierar eller förklarar inte något avsnitt eller någon bestämmelse i denna Sekretesspolicy på något sätt eller binder någon av oss juridiskt på något sätt.

Denna Sekretesspolicy har skrivits på engelska och kan vara översatt till andra språk för din bekvämlighet. Du kan komma åt och se andra språkversioner genom att ändra dina språkinställningar för Wix Webbplats. Om en översatt (icke-engelsk) version av denna Sekretesspolicy på något sätt strider mot dess engelska version ska bestämmelserna i den engelska versionen gälla.

#Sammanfattning

Vi kan ändra denna policy när som helst. Vi kommer meddela dig om ändringar som krävs utifrån tillämplig lag.

Endast den vänstra kolumnen är rättsligt bindande (denna kolumn är endast för tydlighetens skull).

Översatta versioner (till andra språk än engelska) av dessa villkor tillhandahålls endast för bekvämlighet.

17. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy eller vill utöva några av dina rättigheter enligt beskrivningen i avsnitt 9-10, var god kontakta vårt dataskyddsombudsteam här. Vi kommer att försöka reda ut alla eventuella klagomål beträffande användningen av dina Personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy.

Du kan också kontakta oss per brev till:

 • 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, eller 

 • 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA

Vad gäller den allmänna dataskyddsförordningen (artikel 27) kan du kontakta vår EU-representant på Wix Online Platforms Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Irland

 

​För frågor som rör GDPR i Storbritannien (Artikel 27) kan du kontakta vår representant på Wix.Com (UK) Limited, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London E1W 1DD, United Kingdom.

#Sammanfattning

Vi kan komma att ändra den här policyn när som helst. Vi meddelar dig om eventuella ändringar enligt vad som krävs av tillämplig lag.
 

​Det är bara den vänstra kolumnen som är juridiskt bindande (den här kolumnen är endast för tydlighet).
 

Översatta (icke-engelska) versioner av dessa villkor tillhandahålls endast för att underlätta.​

Ytterligare information för invånare i USA

Det här avsnittet av vår sekretesspolicy beskriver vilka personuppgifter som vi samlar in om dig enligt USA:s tillämpliga integritetslagar och regler, källorna till personuppgifterna, syftena med användning och avslöjande samt kategorierna av tredje parter som kan ta del av personuppgifterna. Informationen i det här avsnittet gäller dig som är bosatt i USA i en stat med tillämplig integritetslagstiftning eller -förordning.

Vänligen läs detta avsnitt i kombination med de andra avsnitten i denna sekretesspolicy för en fullständig förståelse av hur vi samlar in, använder och avslöjar dina personuppgifter.

Dina rättigheter och hur du utövar dem:

Här är en kort översikt över dina rättigheter:
 

 • Rätt att radera uppgifter om dig: På din begäran kommer vi att radera de personuppgifter vi har samlat in från dig, med förbehåll för vissa lagligt tillåtna undantag. 

  • Följ instruktionerna i denna hjälpcenterartikel: <”Ta bort ditt Wix-konto permanent”>, som förklarar hur du raderar dina personuppgifter. Du kan även välja att begära radering via detta webbformulär eller genom att kontakta oss via kanalerna som anges i denna sekretesspolicy.
    

 • Rätt att känna till och få tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att be oss bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter samt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

  • Följ instruktionerna i denna hjälpcenterartikel: <”Få ut dina Wix-kontouppgifter”> som förklarar hur du kan få ut dina personuppgifter. Du kan även skicka en begäran om att få tillgång till dina personuppgifter via detta webbformulär eller genom att kontakta oss via kanalerna som anges i denna sekretesspolicy
    

 • Rätt att korrigera felaktiga personuppgifter: Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Vissa personuppgifter kan ändras eller korrigeras direkt av dig via våra appar och webbplatser.

  • Om du har frågor kan du kontakta oss via den metod som beskrivs i denna sekretesspolicy
    

 • Rätt att välja bort försäljning av dina personuppgifter: Du kan säga till oss att inte ”sälja” dina personuppgifter enligt tillämplig lag, även om vi tekniskt sett inte säljer dina uppgifter i traditionell mening. Vi kan komma att dela vissa kategorier av personuppgifter med våra tredjepartstjänsteleverantörer. Den nuvarande förordningen använder dock en mycket bred (och något skrämmande) definition av ”försäljning”.

 • Rätt att begränsa användningen av dina personuppgifter för riktad marknadsföring (definierad i Kalifornien som ”delning”): Du kan be oss att inte använda eller avslöja dina personuppgifter för riktad marknadsföring. Besök bara vår sida Sälj inte eller dela mina personuppgifter. Du kan även använda tjänsten Global Privacy Control (GPC) för att signalera att du väljer bort det. För att lära dig mer om GPC, besök https://globalprivacycontrol.org.Du kan utöva alla rättigheterna som beskrivs ovan, och kan även skicka en begäran via e-post till privacy@wix.com eller via post till Wix.com, 5 Yunitsman St., Tel Aviv, Israel.

När du skickar in en begäran kommer vi vanligtvis att be dig ange en e-postadress för att verifiera din identitet och förhindra bedrägeri.

Du kan även utse ett auktoriserat ombud för att skicka in en begäran å dina vägnar. 
Beroende på typen av begäran kan vi autentisera begäran genom att begära ytterligare information eller dokumentation, såsom kontorelaterad information, faktureringsinformation som används för att köpa betaltjänster och inlämnande av specifika dokument.


Ingen diskriminering. Wix diskriminerar inte någon individ för att de utövar sina rättigheter enligt detta avsnitt.

Om vi avslår din begäran eller inte kan uppfylla den kan du överklaga vårt beslut genom att kontakta oss enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy för att be oss granska din begäran igen. Din kommunikation bör innehålla ”Överklagande” i ämnesraden.

Uppgiftskategorier:

Under de senaste 12 månaderna har vi samlat in följande kategorier av personuppgifter (samma kategorier som vi samlar in från alla användare globalt):
 

 • Personliga och onlineidentifierare

 • Kommersiell och transaktionsinformation

 • Registerföringsuppgifter

 • Uppgifter om internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitet

 • Icke-exakt geolokaliseringsdata (endast IP-adress)

 • Ljud, elektronisk, visuell eller liknande information

 • Slutsatser dragna från ovanstående information

Informationskällor

Vi samlar in personuppgifter:

 • som du tillhandahåller oss när du registrerar dig för våra tjänster, för Wix-evenemang, prenumererar på våra bloggar eller nyhetsbrev, köper och/eller registrerar domännamn, använder någon av våra tjänster; och/eller när du kontaktar oss direkt via någon kommunikationskanal
   

 • när du använder tjänsterna genom att besöka, ladda ner och/eller använda någon av våra tjänster.
   

 • från tredjepartskällor, såsom säkerhetsleverantörer, bedrägeridetekterande tjänster, sociala medieplattformar, företag som förbättrar leads, reklam- och marknadsföringspartners.

Offentliggörande av uppgifter för affärsändamål:

Under de senaste 12 månaderna kan vi ha delat var och en av kategorierna av personuppgifter som anges ovan till våra samarbetspartners, tredjepartstjänsteleverantörer, sociala medieplattformar, annonspartners, analyspartners och marknadsföringspartners.

Försäljning eller delning av dina uppgifter:

Obs: vi är definitivt inte ute och auktionerar bort dina data till högstbjudande.
Vi kan ha ”sålt” (med den ganska breda och dramatiska termen som definieras av amerikanska integritetslagar och regler) eller delat kategorierna av personuppgifter som anges ovan under de senaste 12 månaderna till våra dotterbolag, tredjepartstjänsteleverantörer, marknadsföringspartners, annonspartners, analyspartners och sociala medieplattformar.

Wix samlar inte in, använder, säljer eller delar inte medvetet personuppgifter om barn under 16 år.

Känsliga personuppgifter:

Vi kan komma att behandla känsliga personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och använder eller avslöjar inte känsliga personuppgifter på något sätt som skulle kräva att vi tillhandahåller en möjlighet att välja bort dem enligt tillämpliga lagar.

Lagring av uppgifter:

Vi lagrar dina personuppgifter under den tidsperiod som rimligen är nödvändig för att uppnå de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, om annat anges detta vid tidpunkten för insamlingen.

För att bestämma lämplig lagringsperiod för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten hos sådana uppgifter, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av sådana uppgifter, ändamålen för vilka vi behandlar dem och tillämpliga juridiska krav.

bottom of page